Efektem agregacji danych statystycznych, badań własnych i zlecanych przez PARP jest cykliczne wydawnictwo "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Raport wydawany jest od 1997 roku. Są w nim prezentowane informacje makroekonomiczne o stanie polskiej gospodarki a na ich tle stan małych i średnich przedsiębiorstw. W raporcie zamieszczana jest analiza środowiska prawnego funkcjonowania MSP, m.in. spis aktów prawnych, które dotyczą prowadzących działalność gospodarczą (uchwalonych lub zmienionych w danym roku). W raporcie zawarte są także informacje o polityce wobec małych i średnich przedsiębiorstw, programach i działaniach pomocowych skierowanych do tego sektora, finansowanych ze środków publicznych, krajowych i zagranicznych, oraz informacje o instytucjach okołobiznesowych i pomostowych.
2016 raport MSP PL okladka

Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2018
Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej. Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
20. edycja Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

20. edycja Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Prezentujemy Państwu dwudziestą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W Raporcie prezentujemy obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne GUS dostępne publicznie oraz dane GUS zakupione i przeanalizowane specjalnie na potrzeby tego Raportu. Przedstawiamy również wyniki badań PARP prowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw w ramach przedsięwzięcia badawczego „Panel Polskich Przedsiębiorstw”. W Raporcie pokazujemy uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce oraz przybliżamy tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw. W tym roku prezentujemy dane na temat poziomu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród polskich firm.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
 
2016 raport MSP PL okladka

Raport o stanie sektora MSP (2016)
PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014

Raport o stanie sektora MSP w latach 2013-2014
Prezentujemy Państwu 18. edycję Raportu o stanie sektora MSP w latach 2013-2014 Raport obok przedstawienia aktualnych danych nt. stanu przedsiębiorczości w Polsce podejmuje wątek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013

Raport o stanie sektora MSP w latach 2012-2013
Raport zbudowany jest z dwóch części: statystycznej i tematycznej. W pierwszej prezentowany jest stan sektora MSP w Polsce w latach 2012-2013, w drugiej opracowania dotyczące tematu przewodniego raportu jakim jest człowiek - najlepsza inwestycja.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
EN: chapters 2&6
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora MSP w latach 2011-2012
Raport zbudowany jest z dwóch części: statystyczej i tematycznej. W pierwszej prezentowany jest stan sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012, w drugiej obraz polskiej gospodarki elektronicznej na tle UE i świata – stan obecny i trendy na przyszłość.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
EN: chapters 2&4
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011

Raport o stanie sektora MSP w latach 2010-2011
Raport zbudowany jest z dwóch części: statystyczej i tematycznej. W pierwszej przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2010-2011, w drugiej wybrane trendy rozwoju przedsiębiorczości.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
EN: chapters 2, 3, 4, 5, 6
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2010

Raport o stanie sektora MSP w latach 2009-2010
Raport zbudowany jest z dwóch części: statystyczej i tematycznej. W pierwszej przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2009-2010, drugą poświęcono przedsiębiorstwom w początkowej fazie rozwoju.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
EN: chapters 2, 4, 5, 9
Główne wnioski
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009

Raport o stanie sektora MSP w latach 2008-2009
Raport zbudowany jest z dwóch części: statystyczej i tematycznej. W pierwszej przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2008-2009, drugą poświęcono znaczeniu kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorczości.
Wersja polska

Wersja polska
EN: report
RUS: раздел 1-7
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008

Raport o stanie sektora MSP w latach 2007-2008
Raport zbudowany jest z dwóch części: statystyczej i tematycznej. W pierwszej przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2007-2008, drugą poświęcono zagadnieniom związanym z rozwojem przedsiębiorczości w Polsce.
Więcej o raporcie...  

Wersja polska
RUS: раздел 2, 3, 4, 9
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007

Raport o stanie sektora MSP w latach 2006-2007
Raport zbudowany jest z trzech części: statystyczej i dwóch tematycznych. W pierwszej przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2006-2007, drugą poświęcono czynnikom rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw, trzecią wynikom badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw.
Więcej o raporcie... 

Wersja polska
EN: report
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007

Raport o stanie sektora MSP w latach 2005-2006
Raport zbudowany jest z dwóch części: statystyczej i tematycznej. W pierwszej przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2005-2006 oraz makroekonomiczną sytuację Polski w 2006 r., w drugiej system wspierania innowacji w Polsce oraz wyniki badania innowacyjności MSP.
Więcej o raporcie... 

Wersja polska
EN: report (selected chapters)
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005

Raport o stanie sektora MSP w latach 2004-2005
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2004-2005 oraz makroekonomiczną sytuację Polski w 2005 r. Ponadto opisano środowisko prawne funkcjonowania MSP w 2005 r. oraz wyniki trzech badań dot. przedsiębiorczości i integracji europejskiej.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003

Raport o stanie sektora MSP w latach 2002-2003
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2002-2003 oraz makroekonomiczną sytuację Polski w 2002 r. Opisano środowisko prawne i polityczne funkcjonowania MSP w 2003 r., postrzeganie polskiej marki, otoczenie biznesu i usługi szkoleniowo-doradcze dla MSP oraz konkurencyjność polskich MSP i zjawisko samozatrudnienia w Polsce.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
EN: report
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002

Raport o stanie sektora MSP w latach 2001-2002
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w latach 2001-2002 oraz makroekonomiczną sytuację Polski w 2002 r. Zawarto także informacje dot. m.in.: środowiska prawnego i politycznego funkcjonowania przedsiębiorstw w 2002 r.; wspierania przedsiębiorczości i pomocy publicznej w Polsce i w UE; otoczenia biznesu; klastów; innowacyjnosci polskich MSP; barier rozwoju przedsiębiorczości.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
EN: report
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001

Raport o stanie sektora MSP w latach 2000-2001
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce oraz zmiany makroekonomiczne w latach 2000-2001. Zawarto także informacje dot. m.in.: polityki wobec MSP; środowiska prawnego funkcjonowania MSP w 2001 r.; otoczenia biznesu; źródeł finansowania rozwoju MSP; konkurencyjności i innowacyjności polskich MSP; MSP zaawansowanych technologii; postaw wobec przedsiębiorczości.
Więcej o raporcie..

Wersja polska
EN: report
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000

Raport o stanie sektora MSP w latach 1999-2000
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w roku 1999 oraz zmiany makroekonomiczne w latach 1999-2000. Zawarto także informacje dot. m.in.: polityki wobec MSP; środowiska prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw w 2000 r.; otoczenia biznesu; stanowiska Kościoła Rzymskokatolickiego wobec przedsiębiorczości; komputeryzacji i Internetu w MSP; znaczenia obciążeń fiskalnych dla funkcjonowania sektora MSP.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
EN: report
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999

Raport o stanie sektora MSP w latach 1998-1999
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w roku 1998 oraz zmiany makroekonomiczne w latach 1998-1999. Zawarto także informacje dot. m.in.: polityki wobec MSP; środowiska prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw w 1999 r.; otoczenia biznesu; MSP jako pracodawcy; barier rozwoju przedsiębiorstw.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998

Raport o stanie sektora MSP w latach 1997-1998
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w roku 1997 oraz zmiany makroekonomiczne w latach 1997-1998. Zawarto także informacje dot. m.in.: polityki wobec MSP; środowiska prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw w 1998 r.; otoczenia biznesu; roli MSP w handlu zagranicznym; wpływu integtacji europejskiej na sektor MSP; stanowiska przedsiębiorców wobec integracji z UE; barier rozwoju MSP.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
 
Raport o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-1997

Raport o stanie sektora MSP w latach 1996-1997
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w roku 1996 oraz zmiany makroekonomiczne w latach 1996-1997. Zawarto także informacje dot. m.in.: polityki wobec MSP; otoczenia biznesu; zmian prawnych, istotnych dla prowadzenia dzialalności gospodarczej; przedsiębiorców jako grupy społecznej; instrumentów finansowania MSP.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
 
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-1996

Raport o stanie sektora MSP w latach 1995-1996
W raporcie przedstawiono stan sektora MSP w Polsce w roku 1995 oraz zmiany makroekonomiczne w latach 1995-1996. Zawarto także informacje dot. m.in.: polityki wobec MSP; otoczenia biznesu; zmian prawnych, wpływających na funkcjonowanie MSP; barier rozwoju przedsiębiorczości; organizacji reprezentujących przedsiębiorców; konkurencyjności MSP.
Więcej o raporcie...

Wersja polska
 
 

 

W latach 2001-2006 PARP wydawała także coroczną (poza 2002 r.) publikację o stanie sektora MSP, zawierającą opis tendencji rozwojowych od 1994 r. W publikacji przedstawiano informacje m.in o:

  • liczbie przedsiębiorstw,
  • pracujących,
  • sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
  • inwestycjach i innowacjach.

Dane przedstawiano w ujęciu sektorowym (w podziale na sekcje PKD gospodarki polskiej) oraz regionalnym (podział na województwa). Uwzględniano też podziały na sektor własności i wielkość firm.

Stan sektora MSP w 2004 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Stan sektora MSP w 2004 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004
Analiza trendów rozwoju przedsiębiorstw opiera się o dane GUS. Tendencje rozwojowe w sektorze MSP dotyczą ewolucji struktury podmiotowej sektora, liczby pracujących w MSP, znaczenia sektora w PKB, zmian efektywności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Ponadto scharakteryzowana jest działalność inwestycyjna i innowacyjna MSP, a także regionalna specyfika rozwoju sektora. Szczegółowo opisany jest stan przedsiębiorstw w 2004 roku.
Więcej o raporcie...

 
Stan sektora MSP w 2002 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Stan sektora MSP w 2002 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002
Analiza trendów rozwoju przedsiębiorstw opiera się o dane GUS. Tendencje rozwojowe w sektorze MSP dotyczą ewolucji struktury podmiotowej sektora, liczby pracujących w MSP, znaczenia sektora w PKB, zmian efektywności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Ponadto scharakteryzowana jest działalność inwestycyjna i innowacyjna MSP, a także regionalna specyfika rozwoju sektora. Szczegółowo opisany jest stan przedsiębiorstw w 2002 roku.
Więcej o raporcie...

 
Stan sektora MSP w 2001 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001 Stan sektora MSP w 2001 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001
W publikacji przedstawiono sytuację małych i średnich przedsiębiorstw w roku 2001 na tle lat wcześniejszych. W opracowaniu uwzględniono problematykę handlu zagranicznego przedsiębiorstw różnej wielkości.
Więcej o raporcie...
 
Stan sektora MSP w 2000 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Stan sektora MSP w 2000 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000
W publikacji przedstawiono sytuację MSP w roku 2000 na tle lat wcześniejszych. Większość danych statystycznych przytaczanych i komentowanych w publikacji przygotowana została przez GUS i nie uwzględnienia szarej strefy gospodarczej. Jedynie opracowując dane na temat PKB i wartości dodanej wytwarzanej w przedsiębiorstwach różnej wielkości, które są omawiane w rozdziale trzecim, GUS wziął pod uwagę istnienie szarej strefy.
Więcej o raporcie...

 
 
Stan sektora MSP w 1999 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-1999

Stan sektora MSP w 1999 r. Tendencje rozwojowe w latach 1994-1999
W publikacji przedstawiono sytuację MSP w roku 2000 na tle lat wcześniejszych. W szerokim kontekście przedstawiono dane na temat wielkości zatrudnienia w szarej strefie, a mianowicie łącznie z informacjami na temat przeciętnej liczby pracujących w sektorze MSP i w dużych przedsiębiorstwach.
Więcej o raporcie...