PPP logoPanel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Przez następnych pięć lat, śledzić będziemy najważniejsze zjawiska zachodzące w Polskiej gospodarce. Będziemy się również przyglądać problemom, na jakie napotykają menadżerowie polskich firm.

Postaramy się także poznać najsilniejsze atuty rodzimego biznesu,  a więc czynniki pozwalające na adaptację w sytuacji kryzysu gospodarczego oraz umożliwiające skuteczne konkurowanie na globalnych rynkach.

Realizacja co najmniej czterech edycji badania rocznie, pozwoli nam uzyskiwać na bieżąco aktualne dane dotyczące sytuacji makroekonomicznej, krótko- i średniookresowych priorytetów działalności przedsiębiorstw oraz obserwowanych i oczekiwanych barier prowadzenia działalności gospodarczej

Panel nie będzie jednak wyłącznie badaniem ekonomicznym. Stanowił będzie także innowacyjną formę konsultacji społecznych. Uczestniczące w Panelu firmy będą miały możliwość opiniować projekty przepisów prawnych i podatkowych pod kątem wpływu na obszar ich działalności. Opiniowane będą również instrumenty wspierania przedsiębiorstw ze środków europejskich i krajowych. Uczestnicy badania będą więc nie tylko respondentami, ale również partnerami instytucji publicznych, którzy wnoszą wymierny wkład w poprawę jakości stanowionego prawa oraz kształtowanie polityki gospodarczej państwa. 

Badanie prowadzone będzie na reprezentatywnej, kilkutysięcznej próbie przedsiębiorstw. Realizacja badań biznesowych w tej skali należy do prawdziwej rzadkości. 

Nadzór nad poprawnością metodologiczną Panelu sprawować będą eksperci Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk: profesor Paweł Sztabiński oraz profesor Franciszek Sztabiński.

Na przestrzeni pięciu lat, przeprowadzonych zostanie 25 edycji badania. Każda z nich, oprócz stałego bloku zagadnień, podejmować będzie odrębny temat, związany z aktualną sytuacją gospodarczą lub bieżącymi trendami w zarządzaniu. Pierwsze edycje badania zostaną opracowane we współpracy z ekspertami Panelu prof. Krzysztofem Obłojem, prof. Witoldem Orłowskim oraz panem Jackiem Santorskim z firmy VALUES - Grupa Firm Doradczych.

Metodologia badania

Badania panelowe zyskują w ostatnich latach rosnącą popularność. Wynika ona  z jednej strony z przesłanek merytorycznych, z drugiej strony z uwarunkowań finansowo-organizacyjnych.

W odróżnieniu od badań opartych o klasycznie rozumiany dobór próby, panel pozwala nie tylko na ilustrację wyników w ujęciu punktowym (odnoszącym się do momentu realizacji badania), ale również na przeprowadzenie analizy trendów i obserwację zjawisk rozłożonych ze swej natury w dłuższym horyzoncie czasowym. Niewątpliwym walorem tego typu badań jest krótki czas realizacji, co pozwala sprawnie pozyskiwać pilnie potrzebne informacje. Umożliwia to również obserwowanie bezpośrednich reakcji na bieżące zdarzenia (np. wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmianę sytuacji makroekonomicznej lub politycznej).

Panel Polskich Przedsiębiorstw jest jednym z pierwszych tego typu badań prowadzonych w Polsce.  Dotychczas panele obecne były głównie w obszarze badań konsumenckich. Jest to natomiast podejście niemal zupełnie niewidoczne w badaniach biznesu.  Bezprecedensowa będzie także skala tego przedsięwzięcia. Obejmie ono reprezentatywną próbę kilku tysięcy przedsiębiorstw, które uczestniczyć będą w projekcie przez pięć lat.  Wezmą w tym okresie udział w dwudziestu pięciu edycjach ankietowania. W ramach  każdej z  nich gromadzone będą dane służące porównaniom w czasie oraz informacje związane z specyficzną tematyką danej edycji badania.

Panel zrealizowany zostanie techniką ankietowania internetowego CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www). Realizacja poprzedzona będzie procesem rekrutacji. Sposób doboru próby oraz schemat losowania zostały opracowane przy współpracy z ekspertami Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Opierają się one na warstwowaniu ze względu na wielkość firm (mikro-małe-średnie-duże), lokalizację siedziby oraz branżę.  Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli skutecznie kontrolować reprezentatywność próby. Zyskamy również możliwość prowadzenia odrębnych analiz dla firm pochodzących z wybranych regionów Polskich lub też reprezentujących wybraną  specjalizację działalności.

Więcej informacji:

Regulamin Panelu Polskich Przedsiębiorstw

Kontakt dla uczestników Panelu

Wyniki badań Panelu Polskich Przedsiębiorstw