Uprzejmie informuje, że konsorcjum - Deloitte Advisory Sp. z.o.o. i Realizacja Sp. z o.o. - wykonawca wybrany w wyniku postępowania przetargowego – na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje badanie ewaluacyjne “Ocena i upowszechnienie rezultatów projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem badania jest ocena realizacji projektu oraz stwierdzenie, w jakim stopniu projekt miał wpływ na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, które z niego skorzystały. Przeprowadzone w ramach ewaluacji badania i analizy, pozwolą sformułować wnioski dotyczące skuteczności, efektywności i trwałości projektu.

Badaniem ewaluacyjnym zostaną objęte wszystkie firmy, które skorzystały z programu “Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczno odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Badanie ewaluacyjne jest realizowane zgodnie z zapisami umowy - oświadczeniem składanym przez beneficjentów we wniosku o udzielenie wsparcia (będącym załącznikiem do umowy) o treści: Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby kontroli lub ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez PARP lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

 

Dobre praktyki Raport końcowy Raport metodologiczny Prezentacja
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersje anglojęzyczne:

Raport końcowy

Raport metodologiczny

Prezentacja