PARP zakończyła ewaluację działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG). Do analizy efektów Programu na poziomie sektorowym i makroekonomicznym (bezpośrednich, pośrednich, indukowanych i fiskalnych) wykorzystano model przepływów międzygałęziowych (DSGE). Analizy pozwoliły oszacować wpływ działań Agencji na gospodarkę i ich efektywność.

Dzięki wsparciu POIG o wartości 14 mld zł, udzielonego przez PARP ma rzecz rozwoju sektora produkcyjnego, B+R i eksportu:

  • Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł o 92 miliardy złotych
  • (skumulowana wartość efektów netto do 2017 r.).
  • zatrudnienie w gospodarce znalazło 45 tys. dodatkowych pracowników Wzrost produktywności i wynagrodzeń, sygnalizuje, że były to osoby o przeciętnie wyższych kwalifikacjach, istotnych dla rozwoju innowacji w firmach i gospodarki opartej na wiedzy.
  • (średnioroczna wartość efektów netto w całym analizowanym okresie).
  • Budżet Państwa zyskał blisko 15 mld zł dodatkowych wpływów
  • (z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, związanych ze zwiększoną aktywnością gospodarczą, pod wpływem Programu).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury streszczenia lub całego raportu.

===========

PARP has finished evaluation study of Innovative Economy Operational Programme, 2007-2013 (IEOP). We used interflows model (DSGE) to capture the effects of the Programme (direct, indirect, induced and fiscal) on the sectorial and macroeconomic level. The study enabled us to estimate the impact of PARP’s measure on Polish economy and their efficiency. Thanks to IEOP’s support (ca. 14 bln PLN) spent by PARP on productive sector, R&D and export:

  • Polish GDB’ s increased about 92 bln PLN (cumulative net effects to 2017)
  • Employment rate’ s risen by 45 000 new employees (an average per year indicator in whole analysed period). Moreover, increase of productivity and wage rate observed in economy is also a key factor for creation enterprise innovation and knowledge-based economy development in Poland.
  • State Budget’ s got extra income (ca. 15 bln PLN - cumulative value of taxes and social security contribution) due to increase economic activity under influence of the Programme.

Would you like to find out more about it? Download the executive summary of the report.