W dniach 21-22 czerwca br. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. Konferencja Ewaluacyjna na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń ewaluacyjnych w kraju i zagranicą. Tegoroczne spotkanie odbyło się we Wrocławiu. Wzięli w nim udział eksperci z kraju i zagranicy, reprezentanci krajowego systemu ewaluacji (administracji centralnej i regionalnej), przedstawiciele instytucji krajów partnerskich Grupy V4+ (poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej, tj: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja (V4) plus: Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Słowenia), przedstawiciele świata nauki, ewaluatorzy krajowych i międzynarodowych towarzystw ewaluacyjnych oraz przedstawiciele innych organizacji zaangażowanych w badania ewaluacyjne.

 

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP jako jedna z najbardziej doświadczonych jednostek w systemie ewaluacji polityki spójności UE w Polsce, wprowadzająca w życie ideę polityk publicznych opartych na dowodach, od 2005 r. aktywnie uczestniczy jako współtwórca, partner merytoryczny i organizator tego przedsięwzięcia. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było hasło: Evaluation that matters. Ways to improve public policies („Ewaluacja, która ma znaczenie. Sposoby doskonalenia polityk publicznych”). Celem spotkania było przedstawienie wyników polityk publicznych osiągniętych w krajach UE oraz możliwości procesu ewaluacji. Dowody pochodzące z badań empirycznych, dostarczane przez badania ewaluacyjne bowiem nie tylko przedstawiają wyniki podjętych działań publicznych, ale również wyjaśniają mechanizmy społeczno-gospodarcze, możliwości i bariery rozwoju poszczególnych krajów.

konf_ewal_1.jpg

Spotkanie otworzył Wiceminister Rozwoju Paweł Chorąży wraz z Patrycją Klarecką, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Cezarym Przybylskim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Podczas swojego wystąpienia Prezes Klarecka podkreśliła wartość ewaluacji, która na stałe wpisuje się w procesy przygotowania i wdrażania polityk publicznych. Pani Prezes zaznaczyła, że rzetelna „informacja zwrotna” z ewaluacji, ale też innego typu badań, analiz czy procesu monitoringu jest podstawą odpowiedzialnego i racjonalnego działania w każdej dziedzinie gospodarki, w każdej specjalizacji, w którą inwestujmy. Jednocześnie Prezes PARP zwróciła uwagę na fakt, że zmienność otoczenia stawia daleko idące wyzwania przed istniejącymi systemami realizacji programów operacyjnych, w tym systemami ewaluacji, które również muszą ewaluować w czasie.

Pierwszego dnia rozmawialiśmy o metodologii badań oraz budowie potencjału ewaluacyjnego, w tym wyzwaniach metodologicznych stojących przed ewaluacją w najbliższym czasie. Ideą sesji otwierającej konferencję (po raz pierwszy odbywającej się w formie Round table) było włączenie mówców z różnych środowisk w dyskusję nad przyszłością ewaluacji polityk publicznych. W trakcie dyskusji zostały poruszone kwestie związane z wyzwaniami jakie stoją przed ewaluacją w kontekście zakresu przedmiotowego i stosowanej dotychczas metodyki. Swoje przemyślenia przedstawili eksperci reprezentujący różne nurty i doświadczenia w badaniach ewaluacyjnych (m.in. porównawcza analiza jakościowa do identyfikacji łańcuchów przyczynowych, wykorzystanie eksperymentów w projektowaniu polityk publicznych, wykorzystanie podejścia systemowego w ewaluacji, podejście quasi-eksperymentalne w ewaluacji wpływu). Łączyła ich koncentracja na odkrywaniu mechanizmów przyczynowo-skutkowych, będących istotą sprawnego działania w politykach publicznych.

konf_ewal_2.jpg

Następnie dyskusja toczyła się w ramach czterech paneli poświęconych aspektom metodologicznym: ewaluacji efektów przyczynowych, ewaluacji pomocy rozwojowej, rozwojowi kultury ewaluacyjnej w Europie, oraz możliwościom wykorzystania gier symulacyjnych w ewaluacji.

Drugi dzień konferencji został poświęcony zaprezentowaniu rezultatów realizacji polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności UE. Zaproponowana tematyka wiązała się bezpośrednio z prowadzoną obecnie - na poziomie krajowym i unijnym – debatą również za pomocą badań ewaluacyjnych, na temat efektów polityki spójności na lata 2007-2013. Zakres tematyczny prezentowanych badań obejmował obszary: przedsiębiorczości, innowacyjności, infrastruktury oraz kapitału ludzkiego.

Konferencja przypadła na okres zamknięcia Prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej, przez co do aktywnego udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Czech, Słowacji i Węgier. Przedstawiono m.in. multimedialną animację opartą na wynikach badań ewaluacyjnych, prezentującą wpływ polityki spójności UE w krajach Grupy Wyszehradzkiej (w tym w Polsce) oraz szereg wyników ewaluacji (w wymienionych obszarach tematycznych) realizowanych na poziomie m.in. Komisji Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, uwzględniając kontekst wyzwań z jakimi zmierzyć musi się Europa obecnie i w przyszłości.

 

PARP jako aktywna propagator idei i kultury ewaluacji, wprowadzający w życie zasadę polityki opartej na dowodach, w tym roku przygotowała specjalnie na to wydarzenie publikację pt. Theory-based evaluation in complex environments („Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym”).

http://en.parp.gov.pl/publications/ebook/106

http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/719

 

konf_ewal_3.jpg

Skupiliśmy się w niej przede wszystkim na pokazaniu doświadczeń naszych krajowych ekspertów, m.in. z  ewaluacji zrealizowanych dla PARP. Liczymy tym samym, że pozwoli to w większym stopniu upowszechnić wartościowe doświadczenia Agencji, wynikające ze stosowania innowacyjnych podejść w ewaluacji.

Konferencja po raz kolejny przyciągnęła ponad 200 uczestników - ekspertów, praktyków i obserwatorów świata ewaluacji z Polski i zagranicy. Stanowiła forum wymiany poglądów, umożliwiające konfrontację wiedzy, umiejętności i doświadczeń badawczych z wielu obszarów.

Nasi Goście o konferencji:

It has been a real pleasure to attend the Wroclaw Conference this past week, to listen to the various presentations and to be in the good company of professionals from other countries, all with a very good organization     

[tłum, To była prawdziwa przyjemność uczestniczyć w wrocławskiej konferencji, w zeszłym tygodniu, wysłuchiwać różnych prezentacji i być w dobrym towarzystwie profesjonalistów z różnych krajów – wszystko przy bardzo dobrej organizacji].

Once again thank you for the opportunity to present at your conference. I have since read the evaluation books that were available in the conference foyer and am really impressed with how these support evaluators.

[tłum. Jeszcze raz dziękuję za możliwość wystąpienia na konferencji. Przeczytałam książkę poświęconą ewaluacji, która była dostępna w holu konferencji („Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym” – przyp. Tłum.) i jestem naprawdę pod wrażeniem, w jaki sposób pomaga ewaluatorom].

Wartość merytoryczna konferencji może mieć realny wpływ na przygotowywane badania ewaluacyjne. Wpływając na jakość realizowanych badań i uwalniając tym samym potencjał różnych instytucji zaangażowanych w proces ewaluacji, przyczyniamy się do lepszych polityk publicznych. Jesteśmy przekonani, że wskazania dotyczące uzyskanych dotychczas efektów, będą punktem wyjścia do decyzji w zakresie skali i architektury interwencji polityki spójności UE po roku 2020.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia, gdzie zamieszczone będą materiały zaprezentowane podczas konferencji oraz kanału PARP w serwisie Youtube, gdzie dostępne są nagrania ze wszystkich sesji konferencji (w oryginale i z tłumaczeniem).