3 grudnia br. w Warszawie odbyła się V Konferencja Badawcza PARP. Jej tematem wiodącym były innowacje w działaniu, jako kluczowy czynnik wzrostu przedsiębiorstw. O innowacyjności w tym ujęciu rozmawiano w kilku aspektach. Dr Erkki Ormala (prof. Aalto University, były wiceprezes Nokii) zwrócił uwagę na rozwojowy charakter zmian, jakim podlegają innowacje w przemyśle oraz na fakt, że we współczesnym świecie znacznie ważniejsze niż działania pro-innowacyjne pojedynczych podmiotów są systemy innowacji. Co więcej zmiany w zachowaniu przedsiębiorstw wpływają na funkcjonowanie administracji publicznej, instytucji naukowych i innych uczestników systemu, zmuszając je do przeformułowania dotychczasowego sposobu działania. W tym procesie nadrzędne stają się kwestie związane z korzystaniem z doświadczeń innych krajów oraz wzajemne uczenie się. Dobrym przykładem kraju o efektywnym, sprzyjającym rozwojowi innowacyjności systemie jest Finlandia. Z kolei Luk Palmen (InnoCo sp. z o.o. Polska) zwrócił uwagę na kwestię młodych firm, które w wielu krajach skutecznie zmieniły obraz przedsiębiorczości. Również w Polsce doświadczamy od kilku lat boomu start-upów, głównie w branży IT. Obok młodych firm funkcjonują przedsiębiorstwa działające w bardziej tradycyjnych branżach, którym często trudno nadążyć za zachodzącymi zmianami w potrzebach społeczeństwa. Jak wskazał Luk Palmen obie grupy doświadczają pewnych problemów, start-upy w zakresie przeżywalności, tradycyjne firmy – sprostania współczesnym wyzwaniom. Tym ostatnim pomocne byłoby zachowanie młodzieńczego spojrzenia – bycia po części start-upem, który zachowuje czujność i jest otwarty na nowe możliwości.

Pierwsza sesja panelowa poświęcona była nieodkrytym obszarom innowacyjności.  Przedstawiono w niej najnowsze wyniki badań na temat przedsiębiorczości w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata, pozyskane przez PARP w ramach cyklicznego projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor, a także opowiedziano o innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Jak wynika z badania GEM przedsiębiorczość w Polsce prezentuje się dość dobrze w porównaniu z innymi krajami unijnymi. Młodsze firmy w Polsce, podobnie jak w rozwiniętych krajach, oferują bardziej innowacyjne produkty i wykorzystują nowsze technologie niż firmy dojrzałe. Również mikroprzedsiębiorstwa starają się dostosowywać do potrzeb swoich klientów – jak pokazuje badanie PARP 60% z nich wdrożyło innowacje w swojej firmie w ciągu ostatnich trzech lat, choć w większości przypadków były to zmiany na poziomie firmy. Mikroprzedsiębiorstwa wdrażające innowacje współpracują znacznie bardziej intensywnie i w bardziej zaawansowanej formie (nie tylko przedsiębiorcy krajowi, ale też zagraniczni, uczelni, jednostki badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii) niż firmy mikro nie podejmujące tego typu aktywności. Więcej na ten temat w raporcie PARP pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Nieodkrytym dotąd w wystarczającym stopniu przez przedsiębiorstwa w Polsce są innowacje społeczne. Jak powiedziała Paulina Kaczmarek (Deloitte) są one odpowiedzią na poważne problemy społeczne poprzez proponowanie nowych rozwiązań, produktów, strategii. Nieodłączną cechą powstawania tego typu innowacji jest zaangażowanie społeczeństwa w ten proces. Dzięki temu rozwijają się nowe obszary współpracy.

Tematem ostatniej sesji panelowej było eksperymentowanie w polityce innowacyjności. Była to dobra okazja do pogłębienia wiedzy nt. stosowania eksperymentalnej metody badawczej, jaką są Random Control Trials do weryfikowania skuteczności instrumentów wsparcia innowacyjności.  Dr Triin Edovald (dyrektor naukowy Departamentu Polityki i Badań w Innovation Growth Lab, NESTA) podkreślała, że metoda ta jest szeroko wykorzystywana w wielu dziedzinach – ochronie zdrowia, polityce społecznej, edukacji, zaczyna być też stosowana w procesie tworzenia instrumentów polityki publicznej. Jej zaletą jest przede wszystkim to, że pozwala w sposób jednoznaczny kontrolować inne czynniki, które mogą mieć wpływ na rezultat zastosowania danego instrumentu, a przez to dokładnie ocenić jego efektywność. Dzięki stosowaniu RCT wzrasta skuteczność polityki publicznej.

Podobnym celom służy kolejna metoda prezentowana podczas V Konferencji Badawczej, jaką jest design thinking w polityce publicznej. To podejście, przedstawione przez dr Agnieszkę Szóstek (Uniwersytet SWPS, School of Form) opiera się na obserwacji i analizie potrzeb końcowego użytkownika, zakłada także włączenie go w proces tworzenia finalnego rozwiązania na etapie testowania prototypu. W rezultacie pozwala zaoszczędzić część kosztów, które powstają przy stosowaniu tradycyjnego podejścia. Poprzez fakt włączenia końcowych użytkowników oraz innych podmiotów, których dotyczy dane rozwiązanie w proces jego tworzenia, buduje relacje między nimi. Pozwala stworzyć rozwiązanie, które jest właściwą odpowiedzią na potrzeby końcowego użytkownika i przynosi mu natychmiastowe korzyści.

TRIZ, czyli Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań, zaprezentowana przez dr Sergey’a Yatsunenko (grupa NOVISMO, Fundacja TRIZ-Polska) to zestaw narzędzi i metodyk doskonalenia produktów i technologii oraz produktów nowej generacji. Pozwala ona na identyfikację właściwego problemu oraz rozwiązanie go bez konieczności uciekania się do kompromisów. Jej największą zaletą jest możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań w sposób niezawodny, konsekwentny i przewidywalny. Uczestnicy konferencji wraz z dr Yatsunenko zmodernizowali motor zmieniając miejsce przechowywania paliwa z tradycyjnego zbiornika do ramy. Więcej o pozostałych przykładach stosowania metody TRIM w prezentacji dr Yatsunenko.

Była to V Konferencja Badawcza PARP. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wzięli w niej udział i zapraszamy na kolejną w 2016 roku.