• XII Konferencja ewaluacyjna

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Aktualności

 • Sektor MSP w Polsce i w UE 08.03.18

  Raport Sektor MSP w Polsce i UE przedstawia kluczowe wskaźniki opisujące sytuację przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce w odniesieniu do podmiotów z innych krajów EU i Europy. Do tego...

 • VI edycja raportu Global Entrepreneurship Monitor Polska 07.03.18

  Raport opisuje przedsiębiorczość w Polsce na tle innych krajów świata, przy czym – w przeciwieństwie do innych opracowań – w centrum zainteresowań stawia człowieka i jego otoczenie, a nie...

 • Monitoring trendów krajowych i światowych – Raport 3 16.02.18

  Trzeci raport „Monitoring trendów krajowych i światowych” jest już dostępny. Publikacja prezentuje narodowy system innowacji w takich krajach jak: Australia, Japonia, Korea Południowa, Norwegia oraz...

Panel Polskich Przedsiębiorstw

 Panel Polskich Przedsiębiorstw

Panel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Jego celem jest obserwacja najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce oraz poznanie opinii polskiego biznesu na temat polityki gospodarczej i projektowanych regulacji prawnych.

Przez kolejnych 5 lat będziemy analizować problemy, na jakie napotykają menadżerowie firm oraz badać najsilniejsze atuty rodzimego biznesu.


więcej

Bilans Kapitału Ludzkiego

 

BKLlogotyp

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim śledzi, w trakcie 5 edycji badań, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy.

W ramach tak kompleksowego projektu badawczego poszukiwane są odpowiedzi na kluczowe pytania, które zadają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, pracownicy, pracodawcy, czy instytucje publiczne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego na skalę ogólnopolską, ale i regionalną.

więcej

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

gem

GEM jest największym międzynarodowym projektem badania przedsiębiorczości oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i wspierania tworzenia jej nowych form. Obecnie obejmuje 73 kraje świata (razem stanowią one ponad 72% ludności świata i 90% globalnego PKB). Jego głównym celem jest porównanie szerokiego spektrum przejawów przedsiębiorczości przy zastosowaniu oryginalnie wypracowanej metodologii, a także:

 • mierzenie różnic w aktywności przedsiębiorczej pomiędzy krajami,
 • identyfikowanie czynników determinujących poziom aktywności przedsiębiorczej,
 • wskazywanie rozwiązań systemowych podnoszących poziom aktywności przedsiębiorczej.


więcej

Barometr Innowacyjności

Barometr

„Barometr Innowacyjności” to wieloaspektowe i cykliczne badanie ewaluacyjne, realizowane w oparciu o narzędzia i wskaźniki zaprojektowane z uwzględnieniem logiki interwencji poszczególnych działań PO IR.

W odniesieniu do poddziałań PO IR ujętych w ramach Programu pomocowego PARP, przygotowany zostanie system serii ewaluacji on going dedykowanych poszczególnym instrumentom, wdrażanym przez Agencję. Wartości wskaźników oraz oceny zebrane w ramach „Barometru Innowacyjności”, w latach 2017-2021+, dostarczać będą systematycznych informacji, w jakim stopniu poszczególne instrumenty są skuteczne (tj. realizują postawione przed nimi cele) oraz wspierać procesy decyzyjne na podstawie wyrażonej wskaźnikowo produktywności działań PO IR.


więcej

 
18 stycznia 2018
Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu 
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020

(projekt ewaluacji)

       

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Gajewski
Badanie ewaluacyjne „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji” Evalu Sp. z o.o.   Małgorzata Łyciuk-Bzdyra  
Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania" Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
  Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Barbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2017)

Badanie własne PARP

15.01.2018-15.02.2018

Andrzej Jędrzejowski -
Cykliczny monitoring w ramach pilotażu Scale up Badanie własne PARP od 04.2017 Andrzej Jędrzejowski -

Plany ewaluacji

19 czerwca 2017

Zapraszamy do śledzenia transmisji on-line z XII Konferencji Ewaluacyjnej.

5 stycznia 2017
Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu 
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020

(projekt ewaluacji)

       
Badanie CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I edycja) PBS Spółka z o.o.   Małgorzata Łyciuk-Bzdyra  
Badanie ewaluacyjne „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji” Evalu Sp. z o.o.   Małgorzata Łyciuk-Bzdyra  
Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania" Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
  Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Barbara Leszczyńska

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

 02.08.2017-15.11.2017  Andrzej Jędrzejowski Barbara Leszczyńska 

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Gajewski
Ewaluacja ex ante projektu pozakonkursowego pn. "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

Konsorcjum: IBC Group Central Europe Holding S.A.
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

19.04.2017-24.11.2017 Jacek Szut Marcin Pierzchała

BAROMETR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – opracowanie koncepcji systemu i narzędzi ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

16.02.2017-01.12.2017

Zuzanna Popis Maciej Gajewski

Analiza wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego "Barometr Innowacyjności"

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: WISE Europa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

10.02.2017-22.09.2017

Jacek Szut Olga Mazurowska

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

18.08.2016-2017

Jacek Pokorski Stanisław Bienias

Ewaluacja pilotażu działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" - etap II

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

01.01.2017-17.07.2017

Zuzanna Popis Barbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2016)

Badanie własne PARP

15.11.2016-31.01.2017

Zuzanna Popis -

Analiza podsumowująca efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Badanie własne PARP

01.11.2016-31.01.2017

Andrzej Jędrzejowski -
Cykliczny monitoring na potrzeby Ewaluacji projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów, działanie 1.1.1 PO PW 2014-2020 Badanie własne PARP od 05.2016 Zuzanna Popis -
Panel Polskich Przedsiębiorstw

http://www.parp.gov.pl/panel

Badanie własne PARP 2013-2018   -

Plany ewaluacji

 

 

 

2 czerwca 2016

20 maja 2016

29 kwietnia 2016

 

 

 

 PARTNERZY Platformy startowej (link: https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_PARTNERZY1)

  (podpięte trzy linki: https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY1 i 

https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY2 i https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY3

29 kwietnia 2016

Zgodnie z zapisem §13 oraz §19 umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów Animator Platformy startowej zobowiązuje się do przekazywania:

 • danych na potrzeby monitoringu, sprawozdawczości przebiegu realizacji Projektu oraz ewaluacji
 • wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie i terminie 10 dni liczonych od dnia następnego po dniu zakończenia okresu sprawozdawczego wynoszącego dwa miesiące (zakres danych), przez cały okres realizacji Projektu

Rejestracja w systemie monitoringu jest możliwa wyłącznie przez indywidualny kod dostępu przyznany przez PARP dla Animatora Platformy oraz dla Opiekunów Start-upów.

 

Okresy sprawozdawcze i terminy przekazywania danych przez Animatorów Platform startowych

okres sprawozdawczy

termin przedstawienia danych

od do
1 kwietnia 2016 31 maja 2016 10 czerwca 2016 *
1 czerwca 2016 31 lipca 2016 10 sierpnia 2016
1 sierpnia 2016 30 września 2016 10 października 2016
1 października 2016 30 listopada 2016   10 grudnia 2016
1 grudnia 2016 31 stycznia 2017 10 lutego 2016
1 lutego 2016 31 marca 2017 10 kwietnia 2016
1 kwietnia 2016 31 maja 2017 10 czerwca 2016

 

* UWAGA!
pierwszy okres sprawozdawczy, o którym mowa w §19 ust. 1 umowy o dofinansowanie, liczony jest od 1 kwietnia do 31 maja br., z terminem wprowadzenia wymaganych danych w przypadku formularzy:

 • dla Animatorów Platform Startowych - najpóźniej do 23 maja br., a następnie na bieżąco do 10 czerwca br. – dane z systemu Animatora są niezbędne do uruchomienia systemu monitoringu dla Opiekunów Start-upów;
 • dla Opiekunów Startupów - najpóźniej do 10 czerwca br.