• XII Konferencja ewaluacyjna

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Aktualności

Panel Polskich Przedsiębiorstw

 Panel Polskich Przedsiębiorstw

Panel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Jego celem jest obserwacja najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce oraz poznanie opinii polskiego biznesu na temat polityki gospodarczej i projektowanych regulacji prawnych.

Przez kolejnych 5 lat będziemy analizować problemy, na jakie napotykają menadżerowie firm oraz badać najsilniejsze atuty rodzimego biznesu.


więcej

Bilans Kapitału Ludzkiego

 

BKLlogotyp

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim śledzi, w trakcie 5 edycji badań, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy.

W ramach tak kompleksowego projektu badawczego poszukiwane są odpowiedzi na kluczowe pytania, które zadają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, pracownicy, pracodawcy, czy instytucje publiczne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego na skalę ogólnopolską, ale i regionalną.

więcej

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

gem

GEM jest największym międzynarodowym projektem badania przedsiębiorczości oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i wspierania tworzenia jej nowych form. Obecnie obejmuje 73 kraje świata (razem stanowią one ponad 72% ludności świata i 90% globalnego PKB). Jego głównym celem jest porównanie szerokiego spektrum przejawów przedsiębiorczości przy zastosowaniu oryginalnie wypracowanej metodologii, a także:

  • mierzenie różnic w aktywności przedsiębiorczej pomiędzy krajami,
  • identyfikowanie czynników determinujących poziom aktywności przedsiębiorczej,
  • wskazywanie rozwiązań systemowych podnoszących poziom aktywności przedsiębiorczej.


więcej

Barometr Innowacyjności

Barometr

„Barometr Innowacyjności” to wieloaspektowe i cykliczne badanie ewaluacyjne, realizowane w oparciu o narzędzia i wskaźniki zaprojektowane z uwzględnieniem logiki interwencji poszczególnych działań PO IR.

W odniesieniu do poddziałań PO IR ujętych w ramach Programu pomocowego PARP, przygotowany zostanie system serii ewaluacji on going dedykowanych poszczególnym instrumentom, wdrażanym przez Agencję. Wartości wskaźników oraz oceny zebrane w ramach „Barometru Innowacyjności”, w latach 2017-2021+, dostarczać będą systematycznych informacji, w jakim stopniu poszczególne instrumenty są skuteczne (tj. realizują postawione przed nimi cele) oraz wspierać procesy decyzyjne na podstawie wyrażonej wskaźnikowo produktywności działań PO IR.


więcej

 
19 czerwca 2017

Zapraszamy do śledzenia transmisji on-line z XII Konferencji Ewaluacyjnej.

5 stycznia 2017
Tytuł ewaluacji/badaniaWykonawcaTermin realizacjiKierownik projektu 
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020

(projekt ewaluacji)

    

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

 02.08.2017-15.11.2017 Andrzej JędrzejowskiBarbara Leszczyńska 

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018Teresa WyszyńskaMaciej Gajewski
Ewaluacja ex ante projektu pozakonkursowego pn. "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

Konsorcjum: IBC Group Central Europe Holding S.A.
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

19.04.2017-24.11.2017Jacek SzutMarcin Pierzchała

BAROMETR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – opracowanie koncepcji systemu i narzędzi ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

16.02.2017-01.12.2017

Zuzanna PopisMaciej Gajewski

Analiza wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego "Barometr Innowacyjności"

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: WISE Europa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

10.02.2017-22.09.2017

Jacek SzutOlga Mazurowska

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

18.08.2016-2017

Jacek PokorskiStanisław Bienias

Ewaluacja pilotażu działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" - etap II

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

01.01.2017-17.07.2017

Zuzanna PopisBarbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2016)

Badanie własne PARP

15.11.2016-31.01.2017

Zuzanna Popis-

Analiza podsumowująca efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Badanie własne PARP

01.11.2016-31.01.2017

Andrzej Jędrzejowski-
Cykliczny monitoring na potrzeby Ewaluacji projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów, działanie 1.1.1 PO PW 2014-2020Badanie własne PARPod 05.2016Zuzanna Popis-
Panel Polskich Przedsiębiorstw

http://www.parp.gov.pl/panel

Badanie własne PARP2013-2018 -

Plany ewaluacji

 

 

 

2 czerwca 2016

20 maja 2016

29 kwietnia 2016

 

 

 

 PARTNERZY Platformy startowej (link: https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_PARTNERZY1)

  (podpięte trzy linki: https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY1 i 

https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY2 i https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY3

29 kwietnia 2016

Zgodnie z zapisem §13 oraz §19 umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów Animator Platformy startowej zobowiązuje się do przekazywania:

  • danych na potrzeby monitoringu, sprawozdawczości przebiegu realizacji Projektu oraz ewaluacji
  • wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie i terminie 10 dni liczonych od dnia następnego po dniu zakończenia okresu sprawozdawczego wynoszącego dwa miesiące (zakres danych), przez cały okres realizacji Projektu

Rejestracja w systemie monitoringu jest możliwa wyłącznie przez indywidualny kod dostępu przyznany przez PARP dla Animatora Platformy oraz dla Opiekunów Start-upów.

 

Okresy sprawozdawcze i terminy przekazywania danych przez Animatorów Platform startowych

okres sprawozdawczy

termin przedstawienia danych

oddo
1 kwietnia 201631 maja 201610 czerwca 2016 *
1 czerwca 201631 lipca 201610 sierpnia 2016
1 sierpnia 201630 września 201610 października 2016
1 października 201630 listopada 2016  10 grudnia 2016
1 grudnia 201631 stycznia 201710 lutego 2016
1 lutego 201631 marca 201710 kwietnia 2016
1 kwietnia 201631 maja 201710 czerwca 2016

 

* UWAGA!
pierwszy okres sprawozdawczy, o którym mowa w §19 ust. 1 umowy o dofinansowanie, liczony jest od 1 kwietnia do 31 maja br., z terminem wprowadzenia wymaganych danych w przypadku formularzy:

  • dla Animatorów Platform Startowych - najpóźniej do 23 maja br., a następnie na bieżąco do 10 czerwca br. – dane z systemu Animatora są niezbędne do uruchomienia systemu monitoringu dla Opiekunów Start-upów;
  • dla Opiekunów Startupów - najpóźniej do 10 czerwca br.

 

 

29 marca 2016

Celem badania jest ocena pierwszych efektów projektów realizowanych w ramach działania I.3 PO RPW (schematy: „Wsparcie na wyposażenie" oraz „Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R").

 

Lista projektów: (link)