Aktualności

Barometr Innowacyjności

Barometr

„Barometr Innowacyjności” to wieloaspektowe i cykliczne badanie ewaluacyjne, realizowane w oparciu o narzędzia i wskaźniki zaprojektowane z uwzględnieniem logiki interwencji poszczególnych działań PO IR.

W odniesieniu do poddziałań PO IR ujętych w ramach Programu pomocowego PARP, przygotowany zostanie system serii ewaluacji on going dedykowanych poszczególnym instrumentom, wdrażanym przez Agencję. Wartości wskaźników oraz oceny zebrane w ramach „Barometru Innowacyjności”, w latach 2017-2021+, dostarczać będą systematycznych informacji, w jakim stopniu poszczególne instrumenty są skuteczne (tj. realizują postawione przed nimi cele) oraz wspierać procesy decyzyjne na podstawie wyrażonej wskaźnikowo produktywności działań PO IR.


więcej

Bilans Kapitału Ludzkiego

BKLlogotyp

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim śledzi, w trakcie 5 edycji badań, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy.

W ramach tak kompleksowego projektu badawczego poszukiwane są odpowiedzi na kluczowe pytania, które zadają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, pracownicy, pracodawcy, czy instytucje publiczne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego na skalę ogólnopolską, ale i regionalną.

 

więcej

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

gem

GEM jest największym międzynarodowym projektem badania przedsiębiorczości oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i wspierania tworzenia jej nowych form. Obecnie obejmuje 73 kraje świata (razem stanowią one ponad 72% ludności świata i 90% globalnego PKB). Jego głównym celem jest porównanie szerokiego spektrum przejawów przedsiębiorczości przy zastosowaniu oryginalnie wypracowanej metodologii, a także:

 • mierzenie różnic w aktywności przedsiębiorczej pomiędzy krajami,
 • identyfikowanie czynników determinujących poziom aktywności przedsiębiorczej,
 • wskazywanie rozwiązań systemowych podnoszących poziom aktywności przedsiębiorczej.


więcej

Panel Polskich Przedsiębiorstw

 Panel Polskich Przedsiębiorstw

Panel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Jego celem jest obserwacja najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce oraz poznanie opinii polskiego biznesu na temat polityki gospodarczej i projektowanych regulacji prawnych.

Przez kolejnych 5 lat będziemy analizować problemy, na jakie napotykają menadżerowie firm oraz badać najsilniejsze atuty rodzimego biznesu.

 

 


więcej

Strategia marki branży meblarskiej

PARP realizuje projekt „Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”. Projekt ten jest jednym z elementów Programu Flagowego „Polskie Meble”, który ma na celu stworzenie systemu wzmacniającego globalną pozycję polskiej branży meblarskiej.

Strategia realizowana jest w celu zapewnienia spójnego i pozytywnego wizerunku polskiej branży meblarskiej oraz wspierania gospodarczej aktywności polskich przedsiębiorców z tej branży za granicą.

 

 


więcej

 
27 lipca 2018

PARP realizuje projekt „Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”. Projekt ten jest jednym z elementów Programu Flagowego „Polskie Meble”, który ma na celu stworzenie systemu wzmacniającego globalną pozycję polskiej branży meblarskiej.

Strategia realizowana jest w celu zapewnienia spójnego i pozytywnego wizerunku polskiej branży meblarskiej oraz wspierania gospodarczej aktywności polskich przedsiębiorców z tej branży za granicą. Dokument zawierać będzie rekomendacje w zakresie budowania unikalnego wizerunku marki polskiej branży meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach międzynarodowych oraz długookresowe wytyczne do komunikacji marki. Strategia odwoływać się będzie do interesów branży, która jest równocześnie jej adresatem.

W ramach projektu prowadzone są:

 1. analizy obecnych zasobów, potencjału i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej,
 2. analizy tendencji i trendów rynkowych w perspektywie najbliższych 5 lat mających wpływ na rozwój branży meblarskiej,
 3. analizy wizerunku konkurencyjnych marek narodowych,
 4. analizy potrzeb i oczekiwań w zakresie wspólnej marki polskiej branży meblarskiej,
 5. badania wizerunku polskiej branży meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych,
 6. warsztat kreatywny poświęcony wypracowaniu rozwiązań z udziałem głównych aktorów,
 7. badania koncepcji marki,
 8. warsztat poświęcony budowaniu marki,
 9. opracowany dokument strategii marki polskiej branży meblarskiej oraz założeń do jej realizacji.

Odbiorcami wniosków i rekomendacji płynących z przeprowadzonych badań i analiz oraz wdrażającymi strategię będą:

 • wiodące polskie firmy z branży meblarskiej (tzn. firmy już eksportujące i planujące eksport),
 • organizacje branżowe,
 • instytucje publiczne.

16 maja 2018 r. podpisana została umowa z konsorcjum: Kantar Millward Brown SA i Marketing Partners Tomasz Ziółkowski. Wykonawca zamówienia wybrany został w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 2.4.1 „inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020.

Kontakt:

Agnieszka Katowicz, Departament Analiz i Strategii, PARP, te. + 48 22 432 70 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

17 lipca 2018

a

 

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

aa

 

aa

 

a

a

 

18 stycznia 2018
Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu 
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020

(Informacja o badaniu)

Konsorcjum firm: MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja Idea Rozwoju, Idea Instytut Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o. 09.03.2018 – 09.02.2022  Jacek Szut   Andrzej Gołoś

Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej

(informacja o badaniu)

Konsorcjum firm: WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Kantar Millward Brown Spółka Akcyjna 19.02.2018 - 22.10.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Bukowski

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 

(informacja o badaniu)

Konsorcjum firm:
Bluehill Sp. z o.o.
Quality Watch Sp. z o. o.
od 10.04.2018  Andrzej Jędrzejowski Katarzyna Grudzień 

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Gajewski
Badanie ewaluacyjne „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji” Evalu Sp. z o.o.  27.10.2017-31.01.2018  Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Agnieszka Śnieżek  
Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania" Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
30.08.17-15.01.2018  Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Barbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2017)

Badanie własne PARP

15.01.2018-15.02.2018

Andrzej Jędrzejowski -
Cykliczny monitoring w ramach pilotażu Scale up Badanie własne PARP od 04.2017 Andrzej Jędrzejowski -

Plany ewaluacji

19 czerwca 2017

Zapraszamy do śledzenia transmisji on-line z XII Konferencji Ewaluacyjnej.

5 stycznia 2017
Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu 
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020

(projekt ewaluacji)

       
Badanie CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I edycja) PBS Spółka z o.o.   Małgorzata Łyciuk-Bzdyra  
Badanie ewaluacyjne „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji” Evalu Sp. z o.o.   Małgorzata Łyciuk-Bzdyra  
Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania" Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
  Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Barbara Leszczyńska

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

 02.08.2017-15.11.2017  Andrzej Jędrzejowski Barbara Leszczyńska 

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Gajewski
Ewaluacja ex ante projektu pozakonkursowego pn. "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

Konsorcjum: IBC Group Central Europe Holding S.A.
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

19.04.2017-24.11.2017 Jacek Szut Marcin Pierzchała

BAROMETR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – opracowanie koncepcji systemu i narzędzi ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

16.02.2017-01.12.2017

Zuzanna Popis Maciej Gajewski

Analiza wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego "Barometr Innowacyjności"

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: WISE Europa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

10.02.2017-22.09.2017

Jacek Szut Olga Mazurowska

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

18.08.2016-2017

Jacek Pokorski Stanisław Bienias

Ewaluacja pilotażu działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" - etap II

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

01.01.2017-17.07.2017

Zuzanna Popis Barbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2016)

Badanie własne PARP

15.11.2016-31.01.2017

Zuzanna Popis -

Analiza podsumowująca efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Badanie własne PARP

01.11.2016-31.01.2017

Andrzej Jędrzejowski -
Cykliczny monitoring na potrzeby Ewaluacji projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów, działanie 1.1.1 PO PW 2014-2020 Badanie własne PARP od 05.2016 Zuzanna Popis -
Panel Polskich Przedsiębiorstw

http://www.parp.gov.pl/panel

Badanie własne PARP 2013-2018   -

Plany ewaluacji

 

 

 

2 czerwca 2016

20 maja 2016