Informacje ogólne

 1. Panel Polskich Przedsiębiorstw (zwany dalej „Panelem”) jest projektem badawczym realizowanym w latach 2013-18, mającym na celu badanie opinii przedsiębiorców działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Instytucją odpowiedzialną za realizację Panelu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, 00-834.
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, powstałą na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn.zm.). 
 4. Niniejszy Regulamin określa prawne podstawy uczestnictwa w Panelu. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest zobowiązanie się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 5. Informacje o projekcie oraz kolejnych edycjach badania realizowanego w latach 2013-18 są dostępne na stronie internetowej  http://badania.parp.gov.pl/panel/panel-polskich-przedsiebiorstw


Zasady uczestnictwa

 1. W Panelu mogą uczestniczyć wyłącznie reprezentanci podmiotów gospodarczych, które otrzymały od PARP zaproszenie do udziału w projekcie.
 2. Zaproszenie do udziału w projekcie otrzymały podmioty gospodarcze wylosowane spośród podmiotów działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sposób doboru próby oraz schemat losowania zostały opracowane we współpracy z ekspertami Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe informacje dotyczące metodologii badania dostępne są na stronach internetowych PARP pod adresem http://badania.parp.gov.pl/metodologia-badan/metodologia
 3. Reprezentantem podmiotu gospodarczego, zwanym dalej „Panelistą” może być osoba uprawniona do zarządzania podmiotem gospodarczym.
 4. Przystąpienie do Panelu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 5. Rejestracja w Panelu polega na wypełnieniu kwestionariusza rekrutacyjnego oraz uzupełnieniu kwestionariusza wskaźnikowego.
 6. Dostęp do kwestionariusza rekrutacyjnego uzyskuje się przez wejście na stronę internetową Rekrutacja i aktualne ankiety. W celu jego wypełnienia wymagane jest wprowadzenie hasła dostarczonego wraz z zaproszeniem do udziału w projekcie.
 7. Dostęp do kwestionariusza wskaźnikowego uzyskuje się po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacyjnego. Dostęp uzyskuje się poprzez połączenie z unikalnym adresem internetowym (linkiem) przesłanym przez PARP na adres poczty elektronicznej Panelisty.  
 8. Rejestracja w Panelu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie zaproszeń do udziału w kolejnych edycjach badań prowadzonych w ramach Panelu.
 9. Panelista może zarejestrować się w Panelu jednokrotnie.
 10. Rejestracja w Panelu zostanie potwierdzona certyfikatem wystawionym przez PARP. Certyfikat zostanie przesłany na adres wskazany przez Panelistę w kwestionariuszu rekrutacyjnym.
 11. Paneliści będą powiadamiani pocztą elektroniczną lub poprzez system SMS o prowadzonych aktualnie badaniach, w ramach których będą mogli wypełnić ankietę, a także o szczegółowych zasadach uczestnictwa w danym badaniu (np. o terminie wypełnienia ankiety, przybliżonym czasie trwania ankiety,  tematyce danej edycji badania).
 12. Panelista każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu.
 13. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu.
 14. Rezygnacja z udziału w Panelu następuje poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia „o rezygnacji z udziału w projekcie badawczym Panel Polskich Przedsiębiorstw” wraz z podaniem nazwiska Panelisty oraz nazwy podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. W danej edycji Panelista  może wziąć udział jednokrotnie.

 

Zasady poufności

 1. PARP gwarantuje, że wszystkie dane oraz opinie przekazywane przez Panelistów będą poufne.
 2. Dane i opinie przekazane przez Panelistów będą przetwarzane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych podmiotów i osób.

 

Postanowienia końcowe

 1. PARP zastrzega sobie prawo do definiowania próby w ramach poszczególnych edycji.
 2. PARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Paneliści będą powiadamiani pocztą elektroniczną oraz na stronie internetowej http://badania.parp.gov.pl/panel/panel-polskich-przedsiebiorstw. Dalsze uczestnictwo w Panelu oznaczało będzie akceptację zmienionego Regulaminu.