Informacje ogólne

 1. Panel Polskich Przedsiębiorstw (zwany dalej „Panelem”) jest projektem badawczym realizowanym w latach 2013-2018, mającym na celu badanie opinii przedsiębiorców działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Instytucją odpowiedzialną za realizację Panelu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, (kod pocztowy: 00-834).
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, powstałą na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 
 4. Niniejszy Regulamin określa prawne podstawy uczestnictwa w Panelu. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest zobowiązanie się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

Zasady uczestnictwa

 1. W Panelu mogą uczestniczyć wyłącznie reprezentanci podmiotów gospodarczych, które otrzymały od PARP zaproszenie do udziału w projekcie.
 2. Reprezentantem podmiotu gospodarczego, zwanym dalej „Panelistą” może być osoba pełniąca funkcje kierownicze w podmiocie gospodarczym.
 3. Przystąpienie do Panelu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Rejestracja w Panelu polega na wypełnieniu kwestionariusza rekrutacyjnego.
 5. Dostęp do kwestionariusza uzyskuje się poprzez połączenie z unikalnym adresem internetowym (linkiem) przesłanym przez PARP na adres poczty elektronicznej Panelisty.  
 6. Rejestracja w Panelu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie zaproszeń do udziału w kolejnych edycjach badań prowadzonych w ramach Panelu.
 7. Panelista może zarejestrować się w Panelu jednokrotnie.
 8. Paneliści będą powiadamiani pocztą elektroniczną o prowadzonych aktualnie badaniach, w ramach których będą mogli wypełnić ankietę, a także o szczegółowych zasadach uczestnictwa w danym badaniu (np. o terminie wypełnienia ankiety, przybliżonym czasie trwania ankiety,  tematyce danej edycji badania).
 9. Panelista każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu.
 10. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu.
 11. Rezygnacja z udziału w Panelu następuje poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia „o rezygnacji z udziału w projekcie badawczym Panel Polskich Przedsiębiorstw” wraz z podaniem nazwiska Panelisty oraz nazwy podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. W danej edycji badania Panelista może wziąć udział jednokrotnie.

Zasady poufności i ochrony danych osobowych

 1. PARP oświadcza, że wszystkie dane oraz opinie przekazywane przez Panelistów będą traktowane jako poufne.
 2. Dane i opinie przekazane przez Panelistów będą przetwarzane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych podmiotów i osób.

Postanowienia końcowe

 1. PARP zastrzega sobie prawo do definiowania próby w ramach poszczególnych edycji.
 2. PARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia publikacji nowego Regulaminu oraz informacji o dokonanej zmianie, na stronie http://badania.parp.gov.pl/panel-polskich-przedsiebiorcow. O zmianie Regulaminu Paneliści zostaną dodatkowo powiadomieni pocztą elektroniczną. Dalsze uczestnictwo w Panelu oznaczało będzie akceptację zmienionego Regulaminu.