Działalność badawcza PARP została dostrzeżona na arenie międzynarodowej. PARP jest zapraszana do udziału w różnych projektach badawczych, zarówno w charakterze wykonawcy, jak i lidera projektu. 

Do najciekawszych międzynarodowych projektów badawczych, w których uczestniczyła PARP, należą:

Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation System (MIRRIS)

Realizacja: od lipca 2013 r. do czerwca 2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowała projekt w konsorcjum z 11 partnerami, którymi były podmioty i sieci podmiotów z krajów UE. MIRRIS był międzynarodowym projektem koordynowanym przez META-Group S.R.L. Celem projektu było zachęcenie do lepszego wykorzystania europejskich programów badawczych i innowacyjnych oraz zwiększenie udziału w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Projekt adresowany był do 13 nowych krajów UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia (słabo wypadających pod względem aplikowania o dofinansowanie w ramach 7. Programu Ramowego).

7Ramowy_logoProjekt przewidywał organizację 3 rund dialogu politycznego (Policy Dialogue) w każdym kraju z udziałem interesariuszy/decydentów krajowych, którzy mają realny wpływ na inicjowanie i wprowadzanie zmian w zakresie polityki B+R+I, ekspertów zagranicznych oraz z udziałem pozostałych partnerów MIRRIS. W czasie 3 rund spotkań, w wyniku analizy danych (na podstawie country report) i dyskusji między zainteresowanymi stronami zostały zidentyfikowane w kontekście dostępu do programów i projektów finansowanych z funduszy europejskich m.in. siły napędowe, silne i słabe strony, bariery i luki, istniejące praktyki i doświadczenia, mechanizmy wsparcia, etc. Efektem dialogu politycznego dla każdego kraju są wypracowane indywidualne rekomendacje, dotyczące zmian instytucjonalnych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania systemu B+R+I, jak również przedstawiony został plan działania, obejmujący propozycje konkretnych przedsięwzięć wdrażających te rekomendacje. Rekomendacje są oparte na dobrych praktykach i doświadczeniach z innych krajów europejskich, które osiągają lepsze wyniki i mogą stanowić przykład do naśladowania w określonych obszarach.

Projekt był finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego.

Partnerzy projektu:
Przydatne linki:
Opracowania w ramach projektu:
Materiały ze spotkań:
Informacje dodatkowe:

NGPExcellence clusters – Cluster excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland

Realizacja: od października 2010 r. do maja 2011 r.

Celem projektu była analiza stanu 143 klastrów oraz polityk klastrowych i programów wsparcia klastrów, realizowanych w krajach uczestniczących w projekcie, określenie mocnych i słabych stron klastrów, wypracowanie rekomendacji dla koordynatorów klastrów, dla instytucji zaangażowanych w tworzenie nowych lub weryfikację istniejących polityk klastrowych. Ważnym zadaniem było wypracowanie założeń do przyszłych instrumentów wsparcia rozwoju klastrów, zapoznanie się z wynikami innych krajów w tym zakresie oraz nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi.
PARP uczestniczyła w projekcie wraz z partnerami z siedmiu krajów Unii Europejskiej.

Projekt był finansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Rezultaty: Raport Klastry i ich indywidualizm, wzrost gospodarczy poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałości w zarządzaniu klastrami

Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation Support (TACTICS)

Realizacja: od września 2009 r. do października 2012 r.

Celem głównym TACTICS było wykorzystanie międzynarodowej współpracy renomowanych instytucji wdrażających programy i instrumenty dla klastrów, do wspierania europejskich klastrów o znaczeniu światowym, poprzez przygotowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej w zakresie polityki klastrowej i praktycznych narzędzi jej realizacji.

Projekt opierał się na wykorzystaniu odnowionego i rozszerzonego European Cluster Alliance (ECA) jako instrumentu dla celów opracowania, testowania i promowania nowej polityki klastrowej. Cele szczegółowe obejmowały poszerzenie ECA, przekształcenie go w organizację koordynującą działania krajowych i regionalnych agencji (focal point) i zwiększenie jego znaczenia jako partnera w procesie planowania i wdrażania nowych instrumentów wspierania klastrów na poziomie UE. Jednym z celów było także włączenie kwestii klastrowych do inicjatyw flagowych strategii Europa 2020 (szczególnie Innovation Union) oraz do przyszłych strategii realizacji polityki innowacyjnej na poziomie UE i krajów członkowskich (np. regional smart specialization strategies). Projekt zakładał rozwijanie nowych mechanizmów operacyjnych wspierających współpracę transnarodową i międzynarodową klastrów, oraz wzmocnienie promocji europejskich klastrów (increased visibility), m.in. w celu przyciągania inwestorów zagranicznych. Założeniem projektu było także lepsze wykorzystanie istniejącej wiedzy i dostępnych instrumentów poprzez aktywną współpracę z podmiotami uczestniczącymi w realizacji innych projektów, w tym w ramach europejskich inicjatyw Innova i Pro Inno Europe, (np. BSR Stars/StarDust, INTERREG,  Regions of Knowledge, ERA-Nets, etc.) w celu rozwijania klastrów i innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Działania przeprowadzone w ramach projektu obejmowały m.in.: utworzenie Grupy Eksperckiej składającej się z przedstawicieli europejskich organizacji mających wpływ na politykę klastrową - Reflection Group, utworzenie dedykowanego sekretariatu ECA,  przeprowadzenie nowej edycji instrumentu wsparcia internacjonalizacji klastrów (Innovation Express), opracowanie raportów zawierających rekomendacje i propozycje konkretnych działań na poziomie UE oraz praktycznych mechanizmów ich wdrożenia.

Projekt był finansowany przez Komisję Europejską ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Comptetitiveness and Innovation Framework Programme – CIP).

Rezultaty:

Pozycje polskojęzyczne:

  • Podręcznik Internacjonalizacja klastrów (Cluster internationalization), skierowany zarówno do decydentów, jak i do managerów klastrów oraz ilustrowany praktycznymi przykładami i opisami narzędzi, oferuje praktyczną wiedzę w temacie i prowadzi czytelnika przez 10 etapów procesu internacjonalizacji. Podręcznik został przetłumaczony na język polski.
  • Podręcznik Marketing klastra i budowanie jego marki (Cluster marketing and branding) analizuje konkretne przykłady strategii budowania marki przez klastry/regiony oraz oferuje praktyczne rekomendacje dla decydentów przedstawiając konkretne propozycje działań w obszarze polityki klastrowej. Podręcznik został przetłumaczony na język polski. 

Pozostałe pozycje, wyłącznie w angielskiej wersji językowej, dostępne są na stronie: www.eca-tactics.eu:

  • Raport Wnioski i rekomendacje z projektu TACTICS (Key messages and practical recommendations from the Tactics project)
  • Poradnik Ocena oddziaływania polityki opartej na klastrach (Impact evaluation of cluster-based policies)
  • Poradnik Wspieranie innowacji napędzanych przez użytkowników przy wykorzystaniu klastrów (Fostering User-Driven Innovation through clusters)
  • Dokument Finansowanie badań, rozwoju technologicznego i innowacji poprzez klastry (Channelling RDI funding through clusters)
  • Raport Wykorzystanie klastrów w kontekście nowopowstających branż i usług (Using clusters to address emerging industries and services)
  • Dokument Trendy dotyczące klastrów i polityki klastrowej w Europie (Where the cluster winds are blowing in Europe?)