18 listopada 2015

Sergey Yatsunenkodr Sergey Yatsunenko

Doktor fizyki w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN; Konsultant naukowy w zakresie projektów innowacyjnych i TRIZ; Konsultant naukowy w zakresie mikroskopii konfokalnej do badań materiałowych w Olympus Polska.

Jest autorem i współautorem 43 publikacji naukowych (między innymi: Photonics in Environment & Energy, A Technology Roadmap for SMEs on new photonic devices and materials) jak również 6 patentów.

W swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi: badaniami materiałów do zastosowań terahercowych (THz), badaniami właściwości optycznych obiektów w skali nano. W swoich badaniach skupia się na właściwościach strukturalnych i optycznych takich materiałów jak: nanocząstki i nanoproszki tlenkowe, materiały ceramiczne i kompozytowe, związki czyste i domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich, badaniami strukturalnymi przy pomocy mikroskopu konfokalnego Olympus LEXT OLS4100. Dr  Sergey Yatsunenko jest również wykonawcą projektu europejskiego PhotonicRoadSME oraz autorem trzech raportów R&D w ramach projektu: nanocząstki w zastosowaniach fotonicznych; kropki kwantowe w zastosowaniach fotonicznych; nanorurki w zastosowaniach fotonicznych.

Dr Yatsunenko jako Konsultant naukowy w zakresie projektów innowacyjnych i TRIZ i  Certyfikowany fachowiec TRIZ – I stopień według MA TRIZ zajmuje się prowadzeniem innowacyjnych projektów z zastosowaniem Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań oraz doradztwem naukowym w ramach projektów innowacyjnych. Jako Konsultant naukowy w zakresie mikroskopii konfokalnej do badań materiałowych w Olympus Polska prowadzi badania w zakresie badań materiałowych i metrologii powierzchni przy pomocy mikroskopii konfokalnej z użyciem mikroskopu Olympus LEXT OLS4100. Jest certyfikowany przez firmę Olympus specjalista w zakresie mikroskopii konfokalnej w oparciu o serie mikroskopów Olympus LEXT. Dr Yatsunenko jest członkiem  rady programowej Fundacji TRIZ-Polska.

18 listopada 2015

Erkki Ormala

dr Erkki Ormala

W 1986 roku, na Politechnice w Helsinkach, uzystał stopień doktora. W latach 1974-1987 pracował jako Senior Research Engineer w Technical Research Centre w Finlandii (VTT). W latach 1987-1999 pełnił funkcję sekretarza w Science and Technology policy Council Finlandii. W latach 1999-2013 piastował stanowisko wiceprezesa Nokii - odpowiadał za międzynarodowy rozwój marki Nokia. Ponadto kierował projektem polegającym na międzynarodowej ocenie skutków gospodarczych i społecznych Programu Eureka (1992), przewodniczył Grupie Roboczej ds. Technologii i Polityki Innowacyjnej OECD (1996  - 1999) oraz grupie ewaluującej Ramowy Program Badań UE na lata 1999-2003 (2004).

W latach 2008 - 2012 piastował stanowisko prezesa DIGITALEUROPE.  W latach 2008-2010 - członek Zarządu Politechniki Helskińskiej, a w okresie 2010-2014 członek Zarządu Uniwersytetu w Oulu. Od roku 2013 Profesor Zarządzania Innowacją w Aalto Univeristy Business School. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych.

27 listopada 2015

Agnieszka Szostek kadrdr Agnieszka Szóstek

Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu, zajmuje się strategicznym zarządzaniem designem oraz prowadzi projekty majace na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu procesu zorientowanego na użytkownika. Jest odpowiedzialna za tworzenie strategii CX, zarządzanie zespołami projektowymi oraz zmianę kultury organizacji w kierunku Customer Experience. Przez ostatnie cztery lata współpracuje z Play, gdzie została zaproszona, żeby wprowadzić do firmy myślenie projektowe a dziś promuje wartość CX na poziomie Zarządu.

Współpracowała także z Allegro, BZWBK, PZU, Netią, Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i innymi firmami oraz organizacjami poszukującymi pomysłu na to, jak tworzyć emocjonalną wartość swojej marki w oczach klientów. Poza tym wykłada w Polsce i za granicą projektowanie Customer Experience.

Ukończyła studia magisterskie z projektowania interakcji a następnie zrobiła doktorat na wydziale Wzornictwa Przemysłowego na Politechnice w Eidhoven w Holandii. Filozofię swojego działania opowiedziała na TEDx Warsaw w roku 2013 (EN).

27 listopada 2015

Karol Olejniczakdr Karol Olejniczak

Doktor nauk o zarządzaniu, stypendysta seminarium prof. Elinor Ostrom - Indiana University oraz stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na George Washington University. Jego głównymi polami zainteresowań naukowych są: organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym, behawioralne interwencje publiczne i rozwój regionalny.

Od 15 lat zajmuje się ewaluacją funduszy strukturalnych. Badania z zakresu zarządzania w sektorze publicznym prowadził w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii a także w USA. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych. Od 2008 roku jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji - elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej. Obecnie, w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, rozwija metodykę laboratorium polityki publicznej w Polsce.

 

 

26 listopada 2015

Agnieszka Tokaj-Krzewskadr Agnieszka Tokaj-Krzewska

Magister prawa (Uniwersytet Warszawski), doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa). Od 2012 roku Kierownik Sekcji Studiów, Analiz i Ewaluacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Posiada duże doświadczenie jako ewaluator programów wsparcia finansowanych ze środków UE oraz środków krajowych, wdrażanych przez NCBR; prowadzi projekty ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych (ewaluacja ex-post i on-going). Jest członiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. W latach 1993 - 2007 adiunkt w Katedrze Small Businessu (SGH); Członek Komitetu Nauk w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (SGH). Prowadziła badania w obszarach takich jak konkurencyjność, zarządzanie, marketing i prawo. Uczestniczy w badaniach grantowych, w tym m.in. związanych z koncentracją rynkową, funkcjonowaniem małych firm na współczesnym rynku, zarządzaniem wartością firmy. Kieruje i realizuje liczne projekty badawcze w zakresie zarządzania, strategii biznesowej, wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Jest autorką biznes planów, badań rynku, analiz inwestycyjnych projektów w takich sektorach, jak: budownictwo, energetyka, ekologia.

Jest autorką wielu publikacji, wydanych w formie książek i artykułów. 

18 listopada 2015

Bozena Lublinska-KasprzakBożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu wykorzystania funduszy europejskich. Otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku 2011.

W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie W latach 1995-1996 była doradcą w międzynarodowej firmie konsultingowej, a od 1997 do 1998 r. pracowała w amerykańskim programie pomocowym wspierającym rolnictwo. Od 1999 do 2001 r. pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie uczestniczyła w programowaniu i przygotowaniu do wdrażania Programu SAPARD oraz funduszy strukturalnych. Od 2001 związana była z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem do akredytacji dla Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w procesie integracji europejskiej, nadzorowała realizację poakcesyjnych programów Unii Europejskiej oraz programów pomocy krajowej. W ARiMR pełniła funkcje zastępcy dyrektora, dyrektora a od 2005 roku do kwietnia 2008 funkcję Zastępcy Prezesa. Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE).

Z PARP związana od kwietnia 2008 kiedy to została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa PARP. W marcu 2009 r. została powołana na stanowisko Prezesa Agencji.

18 listopada 2015

Triin Edovalddr Triin Edovald

Dyrektor naukowy Departamentu Polityki i Badań w Innovation Growth Lab, Nesta. Posiada bogate doświadczenie w kreowaniu interwencji publicznych w oparciu o wyniki badań (evidence-based interventions). Zawodowo - propagatorka podejścia RCT (randomizacja) w obszarze polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu przedsiębiorstw. Przed dołączeniem do zespołu Nesty kierowała działem ewaluacji w NatCen Social Research. Pracowała również w Dartington Social Research Unit, w którym prowadziła projekt polegający na rozwijaniu, opracowanego w Washington State Institute for Public Policy,  modelu kosztów i korzyści, mającego ułatwić rządowi Wielkiej Brytanii podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wcześniej, w National Academy for Parenting Research at King’s College w Londynie, zajmowała się oceną jakości i efektywności programów wychowawczych.

Posiada doktorat z Evidence-based Intervention i MSc in Evidence_Based Social Work (University of Oxford) oraz  BA in Educational Sciences z University of Tartu, gdzie jest wykładowcą wizytującym.

Jest konsultantem estońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych.