PO PW/ PO RPW


1. Ewaluacja projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów (Monitoring) (pomiar w cyklu dwu-miesięcznym 2016-17)
2. Ewaluacja projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów (Ewaluacja on-going, tematyczna)
3. Ewaluacja projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów (Ewaluacja ex-post)

4. STWORZENIE SYSTEMU EWALUACJI on-going (2016-22) BAROMETR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLSKI WSCHODNIEJ (dla 6 poddziałań I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia PO PW)

5. Ewaluacja efektów realizacji działania 1.3 PO RPW
6. Ewaluacja wpływu infrastruktury transportowej PO RPW 2007-2013 na poprawę dostępności Polski Wschodniej
7. Ewaluacja wpływu PO RPW 2007-2013 na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej (projekt ewaluacji)
8. Ewaluacja ex post działania III.1 PO RPW 2007-2013 Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Polsce Wschodniej
9. Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektów w ramach PO RPW 2007-2013 pomiar styczeń 2016
10. Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektów w ramach PO RPW 2007-2013 pomiar grudzień 2016

 

PO IR/PO IG


11. STWORZENIE SYSTEMU EWALUACJI on-going (2016-2022) „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” ewaluacja wybranych Działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR (dla 12 działań i poddziałań PO IR)
12. EWALUACJA KIS DZIAŁANIE 2.4.2 PO IR (opracowanie Planu ewaluacji i zaprojektowanie SYSTEMU EWALUACJI)
13. Analiza efektów wybranych Działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”

 

PO WER


14. STWORZENIE SYSTEMU EWALUACJI on-going (2016-20) Ewaluacja Wpływ Rejestru Usług Rozwojowych na rynek usług rozwojowych oraz ich jakość wraz z oceną Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF)
15. STWORZENIE SYSTEMU EWALUACJI on-going (2016-22) Ewaluacja instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników

 

(Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020)
(Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
(Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020)
(Plan ewaluacji programu pomocowego PARP

(Plan ewaluacji PARP 2015)
(Plan ewaluacji PARP 2014)
(Plan ewaluacji PARP 2013)
(Plan ewaluacji PARP 2012) 
(Plan ewaluacji PARP 2011)
(Plan ewaluacji PARP 2010)