Celem ogólnym ewaluacji jest uzyskanie wiedzy na temat efektów realizacji działania I.1 PO RPW „Infrastruktura uczelni".

Badanie ewaluacyjne obejmie następujące obszary:

  • Pogłębioną charakterystykę projektów realizowanych w ramach działania I.1 PO RPW (z uwzględnieniem przedmiotu projektu oraz osiągniętych rezultatów projektu).
  • Analizę bezpośrednich i pośrednich rezultatów zrealizowanych projektów w odniesieniu do logiki interwencji dla działania I.1 PO RPW.
  • Wstępną ocenę wpływu zrealizowanych projektów na poprawę dostępności i jakości (w wymiarze dydaktycznym i organizacyjnym) usług dydaktycznych na wspartych uczelniach.
  • Ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb związanych dostępnością i jakością oferty dydaktycznej.

 

Badanie obejmie swoim zakresem wszystkich beneficjentów działania I.1 PO RPW, w tym władze uczelni, koordynatorów projektów po stronie beneficjentów, a także kadrę naukową, studentów i absolwentów wspartych wydziałów.

Wykonawcą badania jest firma ASM Centrum Badan i Analiz Rynku Sp. z o.o., wybrana w toku postepowania przetargowego. 

zaświadczenie o realizacji

skład zespołu badawczego 

Badanie ewaluacyjne jest realizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: 

W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie po jego zakończeniu, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie;
2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami.