×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 110.

Badania panelowe zyskują w ostatnich latach rosnącą popularność. Wynika ona  z jednej strony z przesłanek merytorycznych, z drugiej strony z uwarunkowań finansowo-organizacyjnych. 

W odróżnieniu od badań opartych o klasycznie rozumiany dobór próby, panel pozwala nie tylko na ilustrację wyników w ujęciu punktowym (odnoszącym się do momentu realizacji badania), ale również na przeprowadzenie analizy trendów i obserwację zjawisk rozłożonych ze swej natury w dłuższym horyzoncie czasowym. Niewątpliwym walorem tego typu badań jest krótki czas realizacji, co pozwala sprawnie pozyskiwać pilnie potrzebne informacje. Umożliwia to również obserwowanie bezpośrednich reakcji na bieżące zdarzenia (np. wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmianę sytuacji makroekonomicznej lub politycznej).

Panel Polskich Przedsiębiorstw jest jednym z pierwszych tego typu badań prowadzonych w Polsce.  Dotychczas panele obecne były głównie w obszarze badań konsumenckich. Jest to natomiast podejście niemal zupełnie niewidoczne w badaniach biznesu.  Bezprecedensowa będzie także skala tego przedsięwzięcia. Obejmie ono reprezentatywną próbę kilku tysięcy przedsiębiorstw, które uczestniczyć będą w projekcie przez pięć lat.  Wezmą w tym okresie udział w dwudziestu pięciu edycjach ankietowania. W ramach  każdej z  nich gromadzone będą dane służące porównaniom w czasie oraz informacje związane z specyficzną tematyką danej edycji badania.

Panel zrealizowany zostanie techniką ankietowania internetowego CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www). Realizacja poprzedzona będzie procesem rekrutacji. Sposób doboru próby oraz schemat losowania zostały opracowane przy współpracy z ekspertami Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Opierają się one na warstwowaniu ze względu na wielkość firm (mikro-małe-średnie-duże), lokalizację siedziby oraz branżę.  Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli skutecznie kontrolować reprezentatywność próby. Zyskamy również możliwość prowadzenia odrębnych analiz dla firm pochodzących z wybranych regionów Polskich lub też reprezentujących wybraną  specjalizację działalności.