Obok projektów związanych z bezpośrednim wsparciem małych i średnich Przedsiębiorstw i rozwojem zasobów ludzkich PARP realizowała w ramach funduszy przedakcesyjnych, szereg projektów i programów, których działania sprowadzały się do rozwoju szeroko pojętej infrastruktury społeczno-gospodarczej. Część z tych interwencji również została objęta badaniami ewaluacyjnymi.

Wytyczne do oceny programów realizowanych w PARP


Spis raportów