logo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdrażała cztery edycje programu Phare SSG RZL (Phare 2000-2003). Ewaluacje prowadzone w ramach Phare RZL były badaniami typu ex-post. Ich zasięg obejmował zarówno wybrane projekty, jak również całokształt ewaluowanego programu. Ewaluacje prowadzone na poziomie projektów Phare dotyczyły przedsięwzięć o nowatorskim w skali kraju charakterze, takich jak: projekt Rotacja miejsc pracy w woj. łódzkim (Phare RZL 2001), czy projekty Alternatywa I (Phare 2001) i Altenatywa II (Phare 2003). W ramach ewaluacji Phare RZL (2001-2003) zastosowano po raz pierwszy na gruncie polskim technikę Propensity Score Matching która umożliwiła oszacowanie efektu (netto) udzielonego wsparcia. 

Spis raportów