Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na stronie IZ PO WER (link