Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, poza programami operacyjnymi współfinansowanymi z funduszy europejskich, przeprowadza również ewaluacje programów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, w całości finansowanych z krajowych środków budżetowych.

Wnioski z ewaluacji ex-post różnego typu programów, realizowanych przez Agencję jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, były bardzo istotne w kontekście tworzenia ram programowych dla nowych instrumentów wspierania przedsiębiorczości i wymiany doświadczeń pod kątem działań Agencji w ramach okresu programowania 2004-2006.

Ponadto, w późniejszym okresie "poakcesyjnym", programy współfinansowane ze środków unijnych, nie wyparły programów krajowych. W oparciu o środki krajowe Agencja wdrażała m.in. różnego typu programu pilotażowe, testujące w mikroskali instrumenty projektowane w ramach programów operacyjnych. Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania takich instrumentów demonstracyjnych, właśnie w oparciu o ewaluacje, miało istotne znaczenie nie tylko przy wdrażaniu programów, ale również przy ewaluacjach programów operacyjnych o dużo większym zasięgu i budżecie.

Spis raportów