Do zadań Agencji w zakresie ewaluacji PO PW należy m.in.:

  • udział w przygotowaniu Planu ewaluacji PO PW,
  • realizacja ewaluacji I i II osi priorytetowej PO PW,
  • współpraca z IZ PO PW w zakresie przygotowywanych przez nią ewaluacji PO PW,
  • monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających ze zrealizowanych ewaluacji.

Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dostępny jest na stronie IZ (link)