logo

W systemie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, PARP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II st. dla 13 Działań programu. Zgodnie z umowami z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2011, wcześniej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i Ministerstwem Gospodarki (2008) oraz Porozumieniem z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (2011, wcześniej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W zakresie ewaluacji POIG do zadań Agencji należą m.in.:

 • współpraca z Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą przy realizacji ewaluacji wdrażanego Działania, zgodnie z Planem ewaluacji POIG;
 • współpraca z Komisją Europejską, Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą, a także podmiotami przeprowadzającymi ewaluację na zlecenie tych Instytucji w ramach PO IG (w tym także w procesie przygotowywania ewaluacji ex post);
 • udział w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją, powołanej przez Instytucję Zarządzającą (m.in. przy opracowaniu zakresów zamówienia na ewaluacje oraz przy tworzeniu Okresowych planów ewaluacji POIG);
 • monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji oraz rozpowszechnianie jej wyników.

Pierwsze ewaluacje Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, realizowane przez PARP, miały przede wszystkim charakter badań tematycznych o charakterze eksploracyjnym. Było to podyktowane potrzebami informacyjnymi Agencji, której powierzono wdrażanie innowacyjnych projektów w ramach 13 Działań POIG. Niektóre z tych ewaluacji odbywały się przed uruchomieniem danego Działania i miały weryfikować szczegółowe zapisy programowe i zapotrzebowanie na wsparcie w docelowym obszarze, przed uruchomieniem pierwszych konkursów. 

W kolejnych latach wdrażania PO IG Agencja uruchomiła, podobnie jak w SPO WKP, ewaluacje bieżące (on-going), zorientowane przede wszystkim na systematyczny pomiar i ocenę rezultatów realizowanych projektów. W tym celu w 2008 r. przy PARP zostały zainicjowane prace Grupy eksperckiej ds. ewaluacji nad wskaźnikami ewaluacyjnymi PO IG i narzędziami pomiaru rezultatów wsparcia. Następnie od 2011 r. w ramach projektu pn. Barometr Innowacyjności, w toku postępu wdrażania programu, systematycznie uruchamiane są kolejne ewaluacje on-going Działań PO IG realizowanych przez Agencję.  

Spis ewaluacji

Ewaluacje on-going PO IG

 • BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - Ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorców (2011-2015) 
   • Działania 1.4-4.1 
   • Poddziałanie 3.3.2
   • Działanie 4.2 
   • Działanie 4.4 
   • Poddziałanie 5.4.1
   • Działanie 6.1 
   • Działanie 8.1 
   • Działanie 8.2
  Wyniki BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI
 • Ocena działalności Regionalnych Instytucji Finansujących
  • Edycja 2011
  • Edycja 2010
 • Grupa ekspercka ds. ewaluacji PO IG
  • Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych Działań PO IG skierowanych do Instytucji Otoczenia Biznesu (2010)
  • Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych Działań PO IG adresowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw (2009)
  • Analiza celów i logiki programowej PO IG, audyt danych i analiza wskaźników Działań PO IG wdrażanych przez PARP (2008)


Ewaluacje tematyczne i ad hoc PO IG

 • Diagnoza stanu design w Polsce (2014) (link)
 • Ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - etap Ib i II (2014) (prezentacja) (raport)
 • Ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - etap Ia (2013) (raport desk research)
 • Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu (2013) (prezentacja)
 • Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (2013) (raport)
   
 • Ewaluacja Działania 6.1 PO IG 2007-2013 "Identyfikacja barier wsparcia proeksportowego przedsiębiorstw" (2012) (link)
 • Ocena wdrażania standardów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w MSP (2012) (prezentacja) (raport) (przeglądarka wyników badania)
 • Innowacyjność - audyt semiotyczny (2011)
 • Ewaluacja tematyczna działania 1.4-4.1 PO IG (2011) (prezentacja) (raport)
 • Ewaluacja tematyczna działania 3.1 PO IG (2010) (prezentacja)
 • Ewaluacja tematyczna działania 8.1 PO IG - „Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez realizowane projekty w ramach Działania 8.1 POIG (2010)
 • Ewaluacja tematyczna działania 8.2 PO IG „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy” (2010)
 • Ewaluacja schematu konkursowego Działania 5.2 PO IG (2010)


Ewaluacje mid term PO IG

 • Ewaluacja projektu systemowego "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych" realizowanego przez PARP w ramach działania 5.2 PO IG (2014) (raport)

Ewaluacje ex post PO IG

 • „Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG (2018) (raport) (prezentacja)
 • Ewaluacja ex-post projektu systemowego PARP – „Polski Most Krzemowy" realizowanego w ramach VI osi priorytetowej „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym", Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów" (2015) (raport) (prezentacja) (dobre praktyki)
 • Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG (2015)
  (raport) (prezentacja_spotkanie prasowe) (press info) (metodologia
 • Ewaluacja ex post projektu systemowego "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych" realizowanego przez PARP w ramach działania 5.2 PO IG (2015) (raport) (prezentacja)
 • Ewaluacja projektu systemowego Wspieramy e-biznes (WEB.GOV.PL), realizowanego przez PARP w ramach działania 8.1 PO IG (2013) (raport) (prezentacja)
 • "BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - analiza efektów netto wybranych Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorstw z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation - Działania 4.2, 4.4 i 8.2 PO IG (2013) (raport)
 • Ewaluacja projektu systemowego PARP pn. "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji" realizowanego w ramach Działania 5.2 PO IG (2011)

 

W razie pytań prosimy o kontakt: Jacek Pokorski, tel. 22 432 85 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.