Przeprowadzone przez PARP w XII 2011 roku badanie „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach” jest największym i najbardziej kompleksowym badaniem przeprowadzonym dotychczas w Polsce dotyczącym stanu wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Oparcie jego metodologii o normę ISO 26000, która jest nowym dokumentem, ale też kompleksowo ujmuje zagadnienie społecznej odpowiedzialności i integruje zasady i zapisy dotychczas istniejących wytycznych i standardów, pozwala zapewnić, że badanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do najlepszej praktyki międzynarodowej. Ważnym elementem badania, jest ujęcie w próbie zarówno firm mikro, małych i średnich jak i dużych.

Wyniki pierwszego w Polsce badania małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w oparciu o normę ISO 26 000 zostały zaprezentowane 1 marca 2012 na konferencji „Cała prawda o polskim CSR"

Celem badania było:

  • pomiar stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • analiza praktyk w zakresie CSR w polskich przedsiębiorstwach;
  • wskazanie obszarów CSR, które przedsiębiorcy planują rozwijać w najbliższej przyszłości;
  • opracowanie portfela wskaźników w obszarze CSR, które będą uzupełniały pomiar ewaluacji ex-post dla wybranych grup beneficjentów POIG.

Koncepcja badania została oparta o normę ISO 26000 i odnosi się do 7 obszarów odpowiedzialności społecznej: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko, uczciwie praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne i rozwój.

Badanie objęło zarówno ogólnopolska próbę przedsiębiorców (n=850) jak również  próbę beneficjentów (n=400) wybranych Działań PO IG, wdrażanych przez PARP. Badaniem zostali objęci beneficjenci tych Działań, których celem było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wdrażanie standardów społecznej odpowiedzialności wpisuje się w strategiczne dokumenty dotyczące rozwoju gospodarczego Polski, m.in. w założenia Strategii Rozwoju Kraju, w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (stanowiące odzwierciedlenie celów Strategii Lizbońskiej) oraz Strategię Europa 2020. W związku z podejmowanymi i planowanymi działaniami administracji publicznej w zakresie promowania oraz wspierania praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu, konieczne było przeprowadzenie badania, które pozwoliłoby na ocenę obecnej sytuacji poprzez zbadanie świadomości idei odpowiedzialności społecznej oraz analizę stanu wdrażania standardów CSR w polskich przedsiębiorstwach. Dotychczasowe badania w obszarze CSR skupiały się na dużych firmach, bądź na samej znajomości zagadnienia, pomijając przedsiębiorstwa małe i średnie.

Do pobrania: