20 stycznia 2016

Ewaluacja funduszy 2007 - 2013

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (link)
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (link)
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (link)
20 stycznia 2016

Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na stronie IZ PO WER (link

 

 

11 stycznia 2016
Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Agrotec Polska Sp. z o.o., WYG PSDB Sp. z o.o. i EGO - Evaluation for Government Organizations s.c.

11.2016 - 16.12.2016

Jacek Szut Agnieszka Rudolf

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2016)

Badanie własne PARP

15.11.2016-31.01.2017

Zuzanna Popis -

Analiza podsumowująca efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Badanie własne PARP

01.11.2016-31.01.2017

Andrzej Jędrzejowski -

Ewaluacja pilotażu działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów"

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

25.10.2016-17.07.2017

Zuzanna Popis Barbara Leszczyńska

Ewaluacja ex post działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

(informacja o badaniu)

(skład zespołu badawczego)

Realizacja Sp. z o.o.

24.08.2016-16.12.2016

Zuzanna Popis Ewa Ciechanowska

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

18.08.2016-2017

Jacek Pokorski Stanisław Bienias
Ocena efektów realizacji działania I.3 PO RPW

Policy & Action Group Uniconsult
i
Maciej Ciechanowicz Mands Badania Rynku i Opinii 

 24.05.2016-
26.07.2016

Jacek Szut Maciej Gajewski
Cykliczny monitoring na potrzeby Ewaluacji projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów, działanie 1.1.1 PO PW 2014-2020

Badanie własne PARP

od 05.2016

Zuzanna Popis -
Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2015) Badanie własne PARP 15.01-15.02.2016 Zuzanna Popis -
Panel Polskich Przedsiębiorstwhttp://www.parp.gov.pl/panel
Badanie własne PARP 2013-2018

-

 

(Badania i ewaluacje realizowane w 2015 r.)
(Badania i ewaluacje realizowane w 2014 r.)
(Badania i ewaluacje realizowane w 2013 r.)
(Ewaluacje realizowane w 2012 r.)
(Ewaluacje realizowane w 2011 r.

10 grudnia 2015

Do zadań Agencji w zakresie ewaluacji PO PW należy m.in.:

  • udział w przygotowaniu Planu ewaluacji PO PW,
  • realizacja ewaluacji I i II osi priorytetowej PO PW,
  • współpraca z IZ PO PW w zakresie przygotowywanych przez nią ewaluacji PO PW,
  • monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających ze zrealizowanych ewaluacji.

Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dostępny jest na stronie IZ (link)

Ewaluacje zrealizowane:

  • Ewaluacja pilotażu działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 "Platformy startowe dla nowych pomysłów" (raport)
15 października 2015

Uprzejmie informuje, że konsorcjum - Deloitte Advisory Sp. z.o.o. i Realizacja Sp. z o.o. - wykonawca wybrany w wyniku postępowania przetargowego – na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje badanie ewaluacyjne “Ocena i upowszechnienie rezultatów projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem badania jest ocena realizacji projektu oraz stwierdzenie, w jakim stopniu projekt miał wpływ na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, które z niego skorzystały. Przeprowadzone w ramach ewaluacji badania i analizy, pozwolą sformułować wnioski dotyczące skuteczności, efektywności i trwałości projektu.

Badaniem ewaluacyjnym zostaną objęte wszystkie firmy, które skorzystały z programu “Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczno odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Badanie ewaluacyjne jest realizowane zgodnie z zapisami umowy - oświadczeniem składanym przez beneficjentów we wniosku o udzielenie wsparcia (będącym załącznikiem do umowy) o treści: Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby kontroli lub ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez PARP lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

 

Dobre praktyki Raport końcowy Raport metodologiczny Prezentacja
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersje anglojęzyczne:

Raport końcowy

Raport metodologiczny

Prezentacja

9 kwietnia 2015

Wyniki Ewaluacji bieżącej Działań 2.1, 2.2 PO KL:

Ewaluacja on-going 2.1.1 PO KL_Pracownicy (wyniki dla edycji I-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.1 PO KL_Przesiębiorstwa (wyniki dla edycji I-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Akademia PARP (wyniki dla edycji I-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Firmy rodzinne (wyniki dla edycji I-VIII)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Polska Wschodnia (wyniki dla edycji I-VIII)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Powiązania kooperacyjne (wyniki dla edycji I-VIII)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Stoczniowcy (wyniki dla edycji I-VIII)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Aktywny Emeryt (wyniki dla edycji XIV-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Instrument szybkiego reagowania (wyniki dla edycji XIV-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Nowe podejście do zamówień publicznych (wyniki dla edycji IX-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Planowanie strategiczne w MMSP (wyniki dla edycji IX-XVI)

Ewaluacja on-going 2.2.2 PO KL_Trenerzy (wyniki dla edycji V-XVI)

Ewaluacja on-going PO KL_Inwestycja w kadry (wyniki dla edycji V-XVI)

9 kwietnia 2015
Ewaluacje Phare Infrastruktura logo
Ewaluacje Phare RZL logo
Ewaluacje Phare MSP logo