20 stycznia 2016

Ewaluacja funduszy 2007 - 2013

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (link)
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (link)
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (link)
20 stycznia 2016

Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na stronie IZ PO WER (link

 

 

11 stycznia 2016
Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Agrotec Polska Sp. z o.o., WYG PSDB Sp. z o.o. i EGO - Evaluation for Government Organizations s.c.

11.2016 - 16.12.2016

Jacek Szut Agnieszka Rudolf

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2016)

Badanie własne PARP

15.11.2016-31.01.2017

Zuzanna Popis -

Analiza podsumowująca efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Badanie własne PARP

01.11.2016-31.01.2017

Andrzej Jędrzejowski -

Ewaluacja pilotażu działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów"

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

25.10.2016-17.07.2017

Zuzanna Popis Barbara Leszczyńska

Ewaluacja ex post działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

(informacja o badaniu)

(skład zespołu badawczego)

Realizacja Sp. z o.o.

24.08.2016-16.12.2016

Zuzanna Popis Ewa Ciechanowska

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

18.08.2016-2017

Jacek Pokorski Stanisław Bienias
Ocena efektów realizacji działania I.3 PO RPW

Policy & Action Group Uniconsult
i
Maciej Ciechanowicz Mands Badania Rynku i Opinii 

 24.05.2016-
26.07.2016

Jacek Szut Maciej Gajewski
Cykliczny monitoring na potrzeby Ewaluacji projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów, działanie 1.1.1 PO PW 2014-2020

Badanie własne PARP

od 05.2016

Zuzanna Popis -
Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2015) Badanie własne PARP 15.01-15.02.2016 Zuzanna Popis -
Panel Polskich Przedsiębiorstwhttp://www.parp.gov.pl/panel
Badanie własne PARP 2013-2018

-

 

(Badania i ewaluacje realizowane w 2015 r.)
(Badania i ewaluacje realizowane w 2014 r.)
(Badania i ewaluacje realizowane w 2013 r.)
(Ewaluacje realizowane w 2012 r.)
(Ewaluacje realizowane w 2011 r.

21 grudnia 2015

PO PW/ PO RPW


1. Ewaluacja projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów (Monitoring) (pomiar w cyklu dwu-miesięcznym 2016-17)
2. Ewaluacja projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów (Ewaluacja on-going, tematyczna)
3. Ewaluacja projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów (Ewaluacja ex-post)

4. STWORZENIE SYSTEMU EWALUACJI on-going (2016-22) BAROMETR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLSKI WSCHODNIEJ (dla 6 poddziałań I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia PO PW)

5. Ewaluacja efektów realizacji działania 1.3 PO RPW
6. Ewaluacja wpływu infrastruktury transportowej PO RPW 2007-2013 na poprawę dostępności Polski Wschodniej
7. Ewaluacja wpływu PO RPW 2007-2013 na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej (projekt ewaluacji)
8. Ewaluacja ex post działania III.1 PO RPW 2007-2013 Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Polsce Wschodniej
9. Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektów w ramach PO RPW 2007-2013 pomiar styczeń 2016
10. Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektów w ramach PO RPW 2007-2013 pomiar grudzień 2016

 

PO IR/PO IG


11. STWORZENIE SYSTEMU EWALUACJI on-going (2016-2022) „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” ewaluacja wybranych Działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR (dla 12 działań i poddziałań PO IR)
12. EWALUACJA KIS DZIAŁANIE 2.4.2 PO IR (opracowanie Planu ewaluacji i zaprojektowanie SYSTEMU EWALUACJI)
13. Analiza efektów wybranych Działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”

 

PO WER


14. STWORZENIE SYSTEMU EWALUACJI on-going (2016-20) Ewaluacja Wpływ Rejestru Usług Rozwojowych na rynek usług rozwojowych oraz ich jakość wraz z oceną Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF)
15. STWORZENIE SYSTEMU EWALUACJI on-going (2016-22) Ewaluacja instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników

 

(Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020)
(Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
(Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020)
(Plan ewaluacji programu pomocowego PARP

(Plan ewaluacji PARP 2015)
(Plan ewaluacji PARP 2014)
(Plan ewaluacji PARP 2013)
(Plan ewaluacji PARP 2012) 
(Plan ewaluacji PARP 2011)
(Plan ewaluacji PARP 2010)

 

10 grudnia 2015

Do zadań Agencji w zakresie ewaluacji PO PW należy m.in.:

  • udział w przygotowaniu Planu ewaluacji PO PW,
  • realizacja ewaluacji I i II osi priorytetowej PO PW,
  • współpraca z IZ PO PW w zakresie przygotowywanych przez nią ewaluacji PO PW,
  • monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających ze zrealizowanych ewaluacji.

Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dostępny jest na stronie IZ (link)

15 października 2015

Uprzejmie informuje, że konsorcjum - Deloitte Advisory Sp. z.o.o. i Realizacja Sp. z o.o. - wykonawca wybrany w wyniku postępowania przetargowego – na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje badanie ewaluacyjne “Ocena i upowszechnienie rezultatów projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem badania jest ocena realizacji projektu oraz stwierdzenie, w jakim stopniu projekt miał wpływ na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, które z niego skorzystały. Przeprowadzone w ramach ewaluacji badania i analizy, pozwolą sformułować wnioski dotyczące skuteczności, efektywności i trwałości projektu.

Badaniem ewaluacyjnym zostaną objęte wszystkie firmy, które skorzystały z programu “Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczno odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Badanie ewaluacyjne jest realizowane zgodnie z zapisami umowy - oświadczeniem składanym przez beneficjentów we wniosku o udzielenie wsparcia (będącym załącznikiem do umowy) o treści: Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby kontroli lub ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez PARP lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

 

Dobre praktyki Raport końcowy Raport metodologiczny Prezentacja
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersje anglojęzyczne:

Raport końcowy

Raport metodologiczny

Prezentacja

9 kwietnia 2015

Wyniki Ewaluacji bieżącej Działań 2.1, 2.2 PO KL:

Ewaluacja on-going 2.1.1 PO KL_Pracownicy (wyniki dla edycji I-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.1 PO KL_Przesiębiorstwa (wyniki dla edycji I-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Akademia PARP (wyniki dla edycji I-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Firmy rodzinne (wyniki dla edycji I-VIII)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Polska Wschodnia (wyniki dla edycji I-VIII)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Powiązania kooperacyjne (wyniki dla edycji I-VIII)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Stoczniowcy (wyniki dla edycji I-VIII)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Aktywny Emeryt (wyniki dla edycji XIV-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Instrument szybkiego reagowania (wyniki dla edycji XIV-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Nowe podejście do zamówień publicznych (wyniki dla edycji IX-XVI)

Ewaluacja on-going 2.1.3 PO KL_Planowanie strategiczne w MMSP (wyniki dla edycji IX-XVI)

Ewaluacja on-going 2.2.2 PO KL_Trenerzy (wyniki dla edycji V-XVI)

Ewaluacja on-going PO KL_Inwestycja w kadry (wyniki dla edycji V-XVI)