3 stycznia 2018

Monitoring trendów krajowych i światowych, stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

 

więcej

29 września 2017

Według najnowszego raportu GEM nt. przedsiębiorczości kobiet w ubiegłym roku 163 mln kobiet rozpoczęło działalność w 74 krajach na całym świecie, a 111 milionów działało w oparciu o istniejące przedsiębiorstwa.

więcej

11 września 2017

Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej. Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne  oraz wyniki badań własnych PARP.

więcej

11 sierpnia 2017

W dniach 21-22 czerwca br. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. Konferencja Ewaluacyjna na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń ewaluacyjnych w kraju i zagranicą. Tegoroczne spotkanie odbyło się we Wrocławiu. Wzięli w nim udział eksperci z kraju i zagranicy, reprezentanci krajowego systemu ewaluacji (administracji centralnej i regionalnej), przedstawiciele instytucji krajów partnerskich Grupy V4+ (poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej, tj: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja (V4) plus: Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Słowenia), przedstawiciele świata nauki, ewaluatorzy krajowych i międzynarodowych towarzystw ewaluacyjnych oraz przedstawiciele innych organizacji zaangażowanych w badania ewaluacyjne.

więcej

22 czerwca 2017

„Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym” (Theory-based evaluation in complex environments) to publikacja poświęcona teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych.

więcej

17 lutego 2017

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają niebagatelna role w gospodarce, a także sferze społecznej Polski. Wpływają na tempo wzrostu gospodarczego, zatrudnienie, eksport czy konkurencyjność. Dlatego stymulowanie rozwoju tego sektora jest kluczowym obszarem działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.

więcej